按 Enter 到主內容區
:::

培力新住民資訊首頁LOGO

Quỹ và Hội báo
:::

Chương trình trợ cấp và phúc lợi liên quan dành cho Tân di dân chưa nhập hộ khẩu gặp hoàn cảnh đặc biệt

Điều chỉnh cỡ chữ:
  • Địa điểm:臺灣
  • Thời gian phát hành:
  • Cơ quan:
  • Đã cập nhật:2021/07/16
  • Số lượt xem:301
Chương trình trợ cấp và phúc lợi liên quan dành cho Tân di dân chưa nhập hộ khẩu gặp hoàn cảnh đặc biệt

Chương trình trợ cấp và phúc lợi liên quan dành cho Tân di dân chưa nhập hộ khẩu gặp hoàn cảnh đặc biệt

top