按 Enter 到主內容區
:::

培力新住民資訊首頁LOGO

Xác nhận học lực và học tập
:::

Sổ tay tài nguyên phục vụ học tập chuyển trường xuyên quốc gia

Điều chỉnh cỡ chữ:
  • Địa điểm:臺灣
  • Thời gian phát hành:
  • Cơ quan:
  • Đã cập nhật:2020/07/27
  • Số lượt xem:718

1.Mục đích của cuốn sổ tay này hỗ trợ con em Cư dân mới quay lại Đài Loan học tập, hòa nhập vào môi trường giáo dục ở Đài Loan thuận lợi, thể hiện hiệu quả của việc học tập.


2.Nội dung của cuốn sổ tay này được tập hợp và chỉnh lý từ các nguồn liên quan đến việc chuyển giao xuyên quốc gia, cung cấp cho các trường Tiểu học, Trung học và Trung học dạy nghề, chính quyền thành phố, huyện thị và các đoàn thể dân sự dùng tham khảo để phục vụ xử lý việc chuyển giao học tập xuyên quốc gia.


3.Để biết nội dung liên quan đến sổ tay vui lòng tham khảo trang web của Mạng thông tin giáo dục con em Tân di dân / Sổ tay hướng dẫn xuyên quốc gia


Sổ tay tài nguyên nội bộ hướng dẫn chính quyền thành phố, huyện thị vui lòng liên hệ trực tiếp đến người phụ trách của Sở(Phòng) giáo dục.

top