按 Enter 到主內容區
:::

培力新住民資訊首頁LOGO

การศึกษาและการรับรองคุณวุฒิทางการศึกษา
:::

[หัวข้อการศึกษา] เรียนรู้ตลอดชีวิต ศึกษาหลากหลายเพิ่มพูนความรู้

ตั้งค่าตัวอักษร:
  • สถานที่:Taiwan
  • วันที่เผยแพร่:
  • หน่วยงาน:
  • วันที่อัพเดท:2020/11/20
  • จำนวนครั้งที่กดเข้าชม:307

อุปสรรคทางภาษาเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดที่ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่พบเวลาเริ่มมาอยู่ที่ไต้หวันแรกๆ การเรียนรู้สามารถช่วยให้รู้จักสภาพแวดล้อมได้ดีขึ้น คุ้นชินกับวัฒนธรรมต่างๆเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้รัฐบาล โรงเรียน ศูนย์การศึกษาสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ และกลุ่มการศึกษาเอกชนต่างก็มีช่องทางให้เลือกเรียนรู้อย่างหลากหลาย ทำให้บทเรียนมีเนื้อหากว้างขวาง อีกทั้งยังสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์และเพื่อนจากบ้านเกิด ทำให้ปรับตัวให้เข้ากับการดำเนินชีวิตในไต้หวันได้ดียิ่งขึ้น จึงได้จัดรวบรวมหลักสูตรทางการศึกษาและบทเรียนศึกษาด้วยตนเองทั้งสิ้น 5 ประเภทให้ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ได้เลือกเรียนรู้อย่างหลากหลาย:


หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ใหญ่

เพื่อพัฒนาความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน คิดคำนวณ และเพิ่มความสามารถด้านภาษาของประชาชนที่ไม่ได้รับการศึกษา คู่สมรสชาวต่างชาติและชาวจีน รัฐบาลเมืองและชนบทต่างๆจึงได้จัดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ใหญ่ขึ้น โดยแบ่งระดับการศึกษาออกเป็นขั้นต้น ขั้นกลาง และขั้นสูง ผู้สนใจชาวไต้หวันที่ไม่รู้หนังสือ หรือเรียนไม่จบชั้นประถมศึกษา คู่สมรสชาวต่างชาติ และคู่สมรสชาวจีนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป รายละเอียดเนื้อหาที่เรียนรวมไปถึงจู้อินและตัวหนังสือ(เปิดหลักสูตรใหม่เดือนมีนาคม และเดือนกันยายนของทุกปี) เมื่อเข้าเรียนครบ 72 ชั่วโมงจะได้รับใบประกาศนียบัตรอีกด้วย หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อสำนักการศึกษาของแต่ละท้องถิ่นกระทรวงศึกษาธิการได้จัดทำ “เอกสารการเรียนสำหรับผู้ใหญ่” บทที่ 1 ถึง บทที่ 6 และฉบับภาษาต่างประเทศคู่กับภาษาจีน ให้ผู้ที่เข้าเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ใหญ่ได้ใช้เรียนในห้องเรียน และดาวน์โหลดไว้ใช้ศึกษาด้วยตนเอง หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเข้าไปดูได้ที่ “บทเรียนอ่านหนังสือสำหรับผู้ใหญ่ขั้นพื้นฐาน”ในเว็บไซต์ของเรากระทรวงศึกษาธิการของรัฐบาลเมืองไทเปได้จัดทำ “บทเรียนหลักสูตรขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ใหญ่” ออนไลน์ทั้งภาษาจีน อังกฤษ คณิตศาสตร์ฟรี ขอเชิญเข้าไปศึกษาออนไลน์ได้ที่ เว็บไซต์เพื่อศึกษาของเมืองไทเปหลักสูตรชั้นประถมและมัธยมศึกษาตอนต้น

เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชนที่ไม่ได้รับการศึกษาและผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ และให้มีการศึกษาตลอดชีวิต ยกระดับการศึกษาโรงเรียนชั้นประถมและมัธยมศึกษาตอนต้นจึงได้เปิดหลักสูตรทั้งการอ่านภาษาจีน คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ดนตรี ศิลปะเป็นต้น ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจะได้รับใบประกาศนียบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการไต้หวัน หากต้องการทราบข้อมูลติดต่อโรงเรียน สามารถเข้าไปที่ แพลตฟอร์มการศึกษาแบบเปิดของรัฐบาล เพื่อตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนประถมและมัธยมต้นหรือติดต่อสำนักการศึกษาของแต่ละท้องถิ่นโรงเรียนประถม:ไม่มีข้อจำกัดในการเข้าเรียน เพียงมีอายุครบ 12 ปี และให้โรงเรียนเป็นผู้จัดสอบวัดระดับเพื่อเข้าเรียน หรือได้มีหลักฐานใบประกาศนียบัตรการศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ใหญ่ก็จะจัดเข้าเรียนตามห้องที่เหมาะสม

โรงเรียนมัธยมต้น:ผู้ที่เข้าเรียนต้องมีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ และสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนต้น หรือผ่านการสอบวัดระดับทางการศึกษาจากการเรียนรู้ด้วยตนเอง หรือมีวุฒิการศึกษาเทียบเท่าการสอบวัดระดับทางการศึกษาจากการเรียนรู้ด้วยตนเอง

เพื่อให้ประชาชนที่ไม่ได้รับการศึกษาและผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ได้รับการศึกษา รัฐบาลแต่ละท้องถิ่นจึงได้จัดให้มีการสอบวัดระดับทางการศึกษาจากการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในเดือนมีนาคม เปิดสมัครสอบสิ้นเดือนมกราคมถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ เมื่อสอบผ่านจะได้รับใบประกาศนียบัตรสอบผ่านการวัดระดับทางการศึกษา ส่วนผู้ที่สอบผ่านเป็นบางวิชาจะได้รับประกาศนียบัตรรายวิชา หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ ในหัวข้อ “การสอบวัดระดับทางการศึกษาจากการเรียนรู้ด้วยตนเอง” หรือสอบถามจากรัฐบาลแต่ละท้องถิ่นการสอบวัดระดับทางการศึกษาระดับประถม:ประชาชนที่มีอายุ 14 ปีบริบูรณ์ (รวมถึงผู้ที่มี “ใบอนุญาตพำนักในไต้หวัน” หรือ “หนังสือเดินทางไต้หวัน”) จัดสอบทั้งสิ้น 4 วิชา ได้แก่ภาษาจีน คณิตศาสตร์ สังคมกับสิ่งแวดล้อม และชีวิตกับเทคโนโลยี

การสอบวัดระดับทางการศึกษาระดับประถม:ประชาชนที่มีอายุ 17 ปีบริบูรณ์ จัดสอบทั้งสิ้น 5 วิชา ได้แก่ภาษาจีน อังกฤษ คณิตศาสตร์ สังคมกับสิ่งแวดล้อม และชีวิตกับเทคโนโลยีศูนย์การศึกษาผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่

เนื่องจากผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ทางกระทรวงศึกษาธิการจึงได้นำเอาจุดเด่นของโรงเรียนและหมู่บ้านเข้าไว้ด้วยกัน ให้ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่และครอบครัวได้เข้าร่วมกิจกรรมในหมู่บ้าน ให้เรียนรู้กิจกรรมทางวัฒนธรรมด้วยกัน ทางศูนย์การศึกษาผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่จึงได้วางแผนจัดให้มีการเรียนภาษา วัฒนธรรมท้องถิ่น การศึกษาในครอบครัว ความรู้ทางกฎหมาย เพิ่มพูนทักษะความสามารถ และการเผยแพร่นโยบายรัฐเป็นต้น ทั้งสิ้น 6 ประเภท หากต้องการทราบที่ตั้งของศูนย์การศึกษาผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่สามารถตรวจสอบได้ที่ “ศูนย์การศึกษาผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ทั่วประเทศ”ที่เว็บไซต์ของเราห้องเรียนเพื่อการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่

รัฐบาลแต่ละท้องถิ่นและองค์กรเอกชนต่างก็มีการจัด “ห้องเรียนเพื่อการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่”ทุกปี โดยมีเนื้อหาด้านการเรียนภาษา การดำเนินชีวิต สิทธิขั้นพื้นฐาน ประเพณีวัฒนธรรม การสอนบุตร การทำงาน สุขอนามัย การศึกษาเป็นต้น ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ที่จดทะเบียนสมรสกับชาวไต้หวันสามารถเข้าร่วมได้ฟรี เมื่อจบหลักสูตรแล้วจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองชั่วโมงเรียนไว้ใช้สำหรับสละสัญชาติ หากต้องการข้อมูลการสมัครเพิ่มเติมสามารถเข้าไปตรวจสอบที่ เว็บไซต์ “ห้องเรียนปรับตัวของรัฐบาลท้องถิ่น” หรือสอบถามโดยตรงที่รัฐบาลแต่ละท้องถิ่นการเรียนรู้ตลอดชีวิตสามารถเรียนรู้ได้โดยไม่แบ่งอายุและเชื้อชาติ การเรียนการสอนผ่านช่องทางอันหลากหลายนอกจากจะช่วยพัฒนาระดับการศึกษาแล้ว ยังช่วยให้ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ที่เพิ่งย้ายเข้ามาได้เรียนรู้ความแตกต่างทางวัฒนธรรม และให้ปรับตัวเข้ากับการดำเนินชีวิตในไต้หวันได้อีกด้วยแหล่งที่มาของข้อมูล:

สำนักการศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐานของประชาชน กระทรวงศึกษาธิการ—การศึกษาก่อนวัยเรียน ประถมศึกษา และมัธยมศึกต้น

สำนักการศึกษารัฐบาลเมืองเกาสง-โรงเรียนกวดวิชาและการศึกษาพื้นฐานผู้ใหญ่

ข้อมูลผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่เมืองไทเป-หลักสูตรการศึกษาพื้นฐานผู้ใหญ่

แพลตฟอร์มข้อมูลเปิดของรัฐบาล-รายนามโรงเรียนประถมและมัธยมต้น

top