โซนป้องกันโรค

ผ่อนปรนเวลาการยื่นขอออกนอกสถานที่เพื่อร่วมพิธีศพหรือเยี่ยมญาติของผู้กักตัวในบ้าน / กักตัวตรวจสอบโรคที่ฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้วอย่างมีเงื่อนไข

點閱:156
ผ่อนปรนเวลาการยื่นขอออกนอกสถานที่เพื่อร่วมพิธีศพหรือเยี่ยมญาติของผู้กักตัวในบ้าน / กักตัวตรวจสอบโรคที่ฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้วอย่างมีเงื่อนไข

วันนี้( 24พ.ย.)ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคระบาด(Central Epidemic Command Center,CECC) ระบุว่า เพื่อรองรับความต้องการเร่งด่วนด้านสังคม จากความจำเป็นต้องออกนอกสถานที่เพื่อร่วมพิธีศพหรือเยี่ยมญาติเป็นต้นของผู้กักตัวในบ้าน / กักตัวตรวจสอบโรคอันเนื่องจากญาติเสียชีวิตหรือป่วยหนักเป็นต้น ซึ่งเดิมได้มีข้อกำหนดให้ทำการยื่นขอตรวจสอบโควิด-19โดยเสียค่าใช้จ่ายเองกับหน่วยงานสาธารณสุขท้องที่ เมื่อทำการกักตัวในบ้าน / กักตัวตรวจสอบโรคหลังวันที่ 1(รวม)ไปแล้วและไม่มีอาการ พร้อมทั้งมีผลการตรวจกรดนิวคลีอิกของเชื้อไวรัสเป็นลบและยื่นขอภายในเวลา 2 วันหลังการเก็บตัวอย่างตรวจสอบ โดยมีหน่วยงานสาธารณสุขเป็นผู้วางแผนให้ออกนอกสถานที่ เนื่องด้วยขณะนี้สถานการณ์โรคระบาดภายในประเทศเริ่มชะลอความรุนแรงลงเป็นลำดับ เพื่อดูแลซึ่งความต้องการของประชาชนและการป้องกันโรคไปพร้อมกัน อีกทั้งพิจารณาจากการฉีดวัคซีนอย่างครบถ้วนสามารถลดความเสี่ยงการติดเชื้อลงได้ ดังนั้นตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปได้ผ่อนปรนเวลาการยื่นขอออกนอกสถานที่เพื่อร่วมพิธีศพหรือเยี่ยมญาติของผู้กักตัวในบ้าน / กักตัวตรวจสอบโรคที่ฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้วอย่างมีเงื่อนไข โดยขอชี้แจงข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องดังนี้ :

1.ผู้ที่รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ตามจำนวนครั้งที่กำหนดอย่างครบถ้วนและเป็นเวลา 14 วันขึ้นไป และมีผลการตรวจกรดนิวคลีอิกของเชื้อไวรัสเป็นลบและยื่นขอภายใน 2 วันหลังการเก็บตัวอย่างตรวจสอบ จำกัดเวลาออกนอกสถานที่ได้วันละ 1 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 4 ชั่วโมง(ไม่รวมเวลาโดยสารรถ) และห้ามค้างคืน

2.ผู้ที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19อย่างครบถ้วนหรือรับการฉีดวัคซีนครบถ้วนตามจำนวนครั้งที่กำหนดแล้วแต่ระยะเวลาไม่ถึง 14 วัน จำกัดเวลาออกนอสถานที่ได้วันละ 1 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 2 ชั่วโมง(ไม่รวมเวลาโดยสารรถ) และห้ามค้างคืน

3. หากยังมีความต้องการออกนอกสถานที่ สามารถยื่นขอได้ตามขั้นตอนที่กล่าวมาได้อีก จำนวนครั้งไม่จำกัดเพียง 1 ครั้ง

4.สำหรับขอบข่ายของวัคซีนที่ได้รับการยอมรับ ไม่ว่าจะเป็นการฉีดภายในหรือภายนอกประเทศ ชนิดของวัคซีนต้องเป็นวัคซีนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนใช้งานในกรณีฉุกเฉินจากองค์การอนามัยโลก(WHO EUL)หรือวัคซีนที่ได้รับการอนุญาตให้ใช้กรณีฉุกเฉินหรือทำการผลิตเป็นกรณีจากไต้หวัน โดยประชาชนต้องทำการแสดงบัตรบันทึกการฉีดวัคซีนหรือหลักฐานเพื่อทำการยืนยัน

ศูนย์บัญชาการฯได้แจ้งเตือนว่า พิจารณาจากโรงพยาบาลหรือสถานที่จัดงานศพมักจะมีผู้คนรวมตัวกันได้ง่ายและมีความเสี่ยงในการแพร่เชื้อสูง เพื่อเสริมมาตรการป้องกันเมื่ออกนอกสถานที่ ปกป้องความปลอดภัยของสาธารณชน จึงขอเรียกร้องให้ผู้ยื่นขอให้ความร่วมมือในการกรอกใบตรวจสอบป้องกันโรค ผู้ทำการเยี่ยมผู้ป่วยต้องได้รับความยินยอมจากทางโรงพยาบาลก่อนจึงจะทำการเยี่ยมเยียนได้ พร้อมทั้งปฏิบัติตามข้อกำหนดของจำนวนครั้งและการจำกัดเวลาในการออกนอกสถานที่เพื่อเยี่ยมญาติ รวมพิธีศพหรือจัดการงานศพของผู้ที่กักตัวในบ้าน / กักตัวตรวจสอบโรค และห้ามโดยสารระบบขนส่งมวลชนเมื่อออกนอกสถานที่ ทำการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา รักษาระยะห่างทางสังคมอีกทั้งรักษาสุขอนามัยของมือเป็นต้น ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถอ่านได้จากเว็บไซต์กรมควบคุมโรค / โรคติดต่อปอดอักเสบรุนแรง / หน่วยงานการดูแลรักษาพยาบาลควบคุมการติดเชื้อชี้นำสู่ “ข้อกำหนดการเปิดให้ประชาชนยื่นขอตรวจสอบโควิด-19เสียค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง”

  • 編修日期:2021/12/01
  • 上稿單位:衛生福利部疾病管制署
更新日期: 2022年5月19日