ข่าวสารการทำงาน

ศูนย์บริการจัดหางานนครนิวไทเป (New Taipei City , Employment Service Office ) ให้บริการปรึกษาจัดหางานแบบตัวต่อตัว ณ ศูนย์บริการครอบครัวผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ นครนิวไทเป (Service Center for New Immigrant Families, New Taipei City ) ขอเชิญใช้บริการได้

點閱:233

สานักงานบริการจัดหางาน นครนิวไทเป (New Taipei
City, Employment Service Office) ได้จัดเจ้าหน้าที่
ให้บริการปรึกษาจัดหางาน ณ ศูนย์บริการครอบครัวผู้ตั้งถิ่น
ฐานใหม่ นครนิวไทเป (Service Center for New
Immigrant Families, New Taipei City)แบบตัวต่อ
ตัว สาหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ที่มีความสามารถและต้องการหา
งานทา ซึ่งรวมถึงการเดินทางไปเป็นเพื่อนขณะสัมภาษณ์และ
แนะนาจัดหางานด้วย โทรศัพท์นัดหมายล่วงหน้าที่
02-89858509 ให้บริการทุกวันพุธที่ 2 และ 4 ของเดือน เวลา
9.00-12.00 น.

สายตรงให้คาปรึกษาฟรี: 0800-250880

  • 編修日期:2018/03/20
  • 上稿單位:New Taipei City Government
更新日期: 2021年12月7日