ការ​ថែទាំ​សុខភាព

គ្រឿនញៀនKetamineនិងបញ្ជីឈ្មោះគ្រឿងញៀនថ្មីៗ

  • 點閱:212

គ្រឿងញៀនប្រភេទថ្មីៗ:
1.មានកញ្ចប់ច្រើនបែបយ៉ាង:ក្រោយពីកែប្រែកញ្ចប់ រួចបំពេញថ្នាំ ធ្វើជាកញ្ចប់ម្ហូបធម្មតា ដូចជាទំនិញធម្មតា ម៉ាក់បន្លំ មានគំនូរជីវចល។
2.លាយឡំគ្រឿងញៀន:.លាយឡំគ្រឿងញៀនច្រើនយ៉ាង ដូចជាAmphetamine Ketamine Mephedrone និងគ្រឿងញៀនផ្សេងទៀតជាដើម។
3.មានគ្រោះថ្នាក់ខ្ពស់:ងាយភ្លាត់ប្រើប្រាស់ ងាយបង្កើតអារម្មណ៍បំភាន់ ងាយបណ្តាលឲ្យស្លាប់។  • 編修日期:2018/04/27
  • 上稿單位:Tainan City Government
更新日期: 2022年6月24日