按 Enter 到主內容區
:::

培力新住民資訊首頁LOGO

ข่าวสารการทำงาน
:::

โครงการอบรมมัคคุเทศก์ผู้เชี่ยวชาญภาษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อเปิดตลาดท่องเที่ยวตามนโยบายมุ่งลงใต้

ตั้งค่าตัวอักษร:
  • สถานที่:Taiwan
  • วันที่เผยแพร่:
  • หน่วยงาน:
  • วันที่อัพเดท:2020/10/14
  • จำนวนครั้งที่กดเข้าชม:246

1.ผู้ที่มีวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวะศึกษาหรือเทียบเท่าสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าสอบ “การสอบวิชาชีพพิเศษและเจ้าหน้าที่เทคนิคเพื่อเป็นมัคคุเทศก์และหัวหน้าทัวร์พิเศษ” ที่จัดโดยกระทรวงการสอบคัดเลือก


คุณสมบัติผู้เข้าสอบต้องมีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรืออาชีวะศึกษาหรือเทียบเท่าจึงจะมีสิทธิ์ลงทะเบียนเข้าสอบ (ผู้ที่ลงทะเบียนสอบโดยใช้วุฒิการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องใช้วุฒิการศึกษาตัวจริง สำเนาที่ผ่านการรับรองจากสถานทูตไต้หวันประจำประเทศ พร้อมกับเอกสารที่ผ่านการแปลเป็นภาษาจีนหรือสำเนาฉบับภาษาจีนที่ผ่านการรับรองโดยผู้รับรองเอกสารในประเทศ)


มัคคุเทศก์มีหน้าที่ให้บริการชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวในไต้หวัน เพื่อแนะนำให้ชาวต่างชาติรู้จักสถานที่ท่องเที่ยวและศิลปวัฒนธรรม ส่วนหัวหน้าทัวร์พิเศษจะทำหน้าที่พาชาวไต้หวันไปท่องเที่ยวต่างประเทศโดยมีหน้าที่ดูแลและบริการเรื่องต่างๆเกี่ยวกับการเข้าออกประเทศ ในการเข้าสอบมัคคุเทศก์และหัวหน้าทัวร์แบ่งออกเป็น “ภาษาต่างประเทศ” และ “ภาษาจีน” ทั้งสิ้นสองชนิด จึงแบ่งออกได้เป็น “มัคคุเทศก์ภาษาต่างประเทศ” “มัคคุเทศก์ภาษาจีน” “หัวหน้าทัวร์ภาษาต่างประเทศ” และ“หัวหน้าทัวร์ภาษาจีน” ทั้งสิ้น 4 แบบ เปิดรับสมัครเดือนธันวาคมของทุกปี และสอบในเดือนมีนาคมของปีถัดไป ซึ่งการสอบมัคคุเทศก์ภาษาต่างประเทศต้องเข้าสอบสัมภาษณ์เพิ่มเติม ส่วนการสอบมัคคุเทศก์และหัวหน้าทัวร์สอบเพียงข้อเขียนเท่านั้น2.มัคคุเทศก์และหัวหน้าทัวร์ที่ผ่านการทดสอบโดยกระทรวงการสอบคัดเลือกจะต้องเข้าร่วมการฝึกอบรมวิชาชีพที่จัดโดยสำนักงานท่องเที่ยว กระทรวงคมนาคม เมื่อได้รับประกาศนียบัตรแล้วก็จะสามารถยื่นขอรับใบประจำตัวประกอบวิชาชีพได้


หลังจากผ่นการทดสอบการเป็นมัคคุเทศก์และหัวหน้าทัวร์แล้ว ก่อนการเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวในทุกปีจะต้องเข้าร่วมการฝึกอบรมมัคคุเทศก์และหัวหน้าทัวร์ เมื่อผ่านการอบรมแล้วจึงจะได้รับใบประกอบวิชาชีพ แต่หากไม่รีบใช้ใบประกอบวิชาชีพ สามารถชะลอการเข้าอบรมได้ เนื่องจากเอกสารผ่านการทดสอบไม่มีวันหมดอายุ สามารถใช้ได้ตลอดชีวิต แต่หลังจากได้รับใบประกอบวิชาชีพมัคคุเทศก์หรือหัวหน้าทัวร์แล้ว หากไม่ได้เปิดกรุ๊ปนำเที่ยวต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ปีก็จะต้องเข้ารับการอบรมใหม่


การอบรมมัคคุเทศก์และหัวหน้าทัวร์จัดขึ้นโดยสำนักงานท่องเที่ยว กระทรวงคมนาคมตลอดทั้งปี โดยแบ่งออกเป็นภาคกลางวันและกลางคืน ผู้สนใจสามารถเข้าไปดูช่วงเวลาการเปิดอบรมได้ที่สมาคมมัคคุเทศก์เพื่อการท่องเที่ยวไต้หวัน สมาคมหัวหน้าทัวร์เพื่อการท่องเที่ยวไต้หวัน และเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเฉาหยัง3.สำนักงานท่องเที่ยว กระทรวงคมนาคมมีการจัด “หลักสูตรอบรมมัคคุเทศก์ที่ใช้ภาษาที่มีผู้ใช้น้อย” เพื่อช่วยให้ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ผ่านการสอบมัคคุเทศก์ได้


มัคคุเทศก์นอกจากจะต้องมีวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายแล้ว จะต้องผ่านการสอบ “การสอบวิชาชีพพิเศษและเจ้าหน้าที่เทคนิคเพื่อเป็นมัคคุเทศก์และหัวหน้าทัวร์พิเศษ” ซึ่งจัดโดยกระทรวงการสอบคัดเลือก และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจึงจะสามารถทำหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์ได้ สำนักงานท่องเที่ยว กระทรวงคมนาคมจะจัดให้มี “หลักสูตรอบรมสำหรับมัคคุเทศก์และหัวหน้าทัวร์ภาษาที่มีผู้ใช้น้อย” โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยเหลือให้ผ่านการทดสอบมัคคุเทศก์4.เข้าร่วมหลักสูตรอบรมสำหรับผู้ช่วยนำเที่ยว ทำงานแปลสำหรับมัคคุเทศก์ภาษาต่างประเทศ


ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่มีทักษะด้านภาษา เมื่อผ่านการอบรมความรู้ด้านการท่องเที่ยวและเทคนิคการพูดแล้ว จะสามารถทำหน้าที่เป็นล่าม เพื่อช่วยเหลือมัคคุเทศก์ภาษาต่างประเทศในการทำงาน แก้ไขปัญหาการขาดแคลนมัคคุเทศก์ภาษาในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้5.สำนักงานท่องเที่ยว กระทรวงคมนาคม ได้จัดทำเว็บไซต์ “ห้องเรียนออนไลน์สำหรับการทำงานด้านท่องเที่ยว” เพื่อให้มีบทเรียนที่หลากหลายขึ้น


สำนักงานท่องเที่ยว กระทรวงคมนาคมต้องการให้ผู้ที่ทำงานที่เกี่ยวข้องศึกษาด้วยตนเอง เพิ่มคุณภาพการให้บริการ และความรู้ทางสายอาชีพที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดทำเว็บไซต์“ห้องเรียนออนไลน์สำหรับการทำงานด้านท่องเที่ยว” ซึ่งเป็นบทเรียนออนไลน์ ที่มีเนื้อหาด้านการบริการท่องเที่ยว การตลาดและการนำไปใช้ การฝึกอบรมก่อนการประกอบอาชีพ การแบ่งปันเรื่องราวที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น เพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถอย่างเป็นมืออาชีพหลายปีมานี้รัฐบาลมีความมุ่งมั่นที่จะเผยแพร่นโยบายมุ่งลงใต้ เช่น ทดลองให้หลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้าประเทศโดยไม่ต้องใช้วีซ่า การให้วีซ่ากับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเป็นหมู่คณะ ทำให้ตลาดการท่องเที่ยวเติบโตขึ้นอย่างมาก แต่มีจำนวนมัคคุเทศก์ไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด รัฐบาลจึงได้ส่งเสริมให้ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่มาทำงานในธุรกิจการท่องเที่ยวโดยใช้ความสามารถด้านภาษาที่มีอยู่ควบคู่กับการสอบใบประกอบวิชาชีพมัคคุเทศก์ ช่วยให้ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ได้ทำงานในอีกสายอาชีพหนึ่ง


top