按 Enter 到主內容區
:::

培力新住民資訊首頁LOGO

หลักสูตรอบรม
:::

หลักสูตรอบรมวิชาชีพ เพื่อพัฒนาบุคคลลากร “ใหม่”

ตั้งค่าตัวอักษร:
  • สถานที่:Taiwan
  • วันที่เผยแพร่:
  • หน่วยงาน:
  • วันที่อัพเดท:2020/11/12
  • จำนวนครั้งที่กดเข้าชม:258

รัฐบาลกลางและหน่วยงานท้องถิ่นได้เปิดหลักสูตรอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาความสามารถในการทำงานของผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ และเสริมสร้างความรู้ความสามารถในการทำงาน เช่น การทำเล็บ ทำขนมอบ เป็นมัคคุเทศก์นำเที่ยว และล่ามแปลภาษาเป็นต้น ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดนอกจากจะได้รับการอุดหนุนเต็มจำนวนแล้ว ยังสามารถขอรับเงินอุดหนุนในชีวิตประจำวันอีกด้วย ช่วยให้ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่มีทักษะที่สองและยังได้เรียนรู้การเข้าสังคมอีกด้วย


ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่สมัครเข้าเรียนหลักสูตรอบรมวิชาชีพฟรี

ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ที่ตกงาน (หมายถึงชาวต่างชาติ ชาวจีนแผ่นดินใหญ่ ชาวฮ่องกง หรือมาเก๊าที่จดทะเบียนสมรสและได้รับอนุญาตให้พำนักในไต้หวัน) เพียงเข้าร่วมหลักสูตรสำหรับผู้ตกงานที่จัดโดยสำนักงานพัฒนาแรงงานต่างๆทั้งจัดขึ้นเองและได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงแรงงานจะได้รับเงินอุดหนุนเต็มจำนวนจากภาครัฐ


คู่สมรสที่ได้รับบัตรประจำตัวประชาชนที่เข้าร่วมการอบรมวิชาชีพจะได้รับเงินอุดหนุนเทียบเท่ากับชาวไต้หวันคือ 80% ส่วนผู้ตกงานอื่นๆที่มีสถานะเป็นวัยกลางคน ผู้พิการทางร่างกายหรือจิตใจ ผู้มีรายได้ต่ำ หรือแม่บ้านที่ต้องการหางานเป็นต้นสามารถเข้าร่วมการอบรมได้ฟรี


ยื่นขอรับเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันในระหว่างฝึกอบรมวิชาชีพได้

ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ที่ตกงานที่ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมวิชาชีพซึ่งจัดขึ้นโดยหน่วยงานภาครัฐ หรือได้รับเลือกให้เข้าฝึกอบรมโดยหน่วยงานฝึกอบรมวิชาชีพประเภท “เต็มวัน” สามารถขอรับเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันในระหว่างฝึกอบรมวิชาชีพได้ การฝึกอบรมวิชาชีพแบบเต็มวันต้องเป็นไปตามคุณสมบัติต่อไปนี้ คือ

มีระยะเวลาฝึกอบรม 1 เดือนขึ้นไป

ฝึกอบรมสัปดาห์ละ 4 วันขึ้นไป

ฝึกอบรมวันละ 4 ชั่วโมงขึ้นไป

มีระยะเวลาฝึกอบรมรวม 100 ชั่วโมงขึ้นไป


เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันจะคำนวณจาก 60% ของอัตราเงินเดือนขั้นพื้นฐาน สูงสุดนาน 6 เดือนในเวลา 2 ปี แต่ถ้าผู้ยื่นขอรับเงินอุดหนุนเป็นผู้พิการทางร่างกายและจิตใจ จะได้รับเงินอุดหนุนสูงสุดนาน 12 เดือน หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเข้าไปที่ “การอุดหนุนค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันระหว่างฝึกอบรมวิชาชีพของกรมตรวจคนเข้าเมือง” ในเว็บไซต์ของเรา


เงินอุดหนุนการเลี้ยงดูจากภาครัฐระหว่างการฝึกอบรมวิชาชีพ

เพื่อสนับสนุนให้ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่มาเข้าร่วมหลักสูตรการอบรมวิชาชีพ รัฐบาลท้องถิ่นจึงได้จัดให้มีเงินอุดหนุนดูแลเด็กเล็กหรือผู้สูงอายุระหว่างการฝึกอบรมวิชาชีพ เช่น รัฐบาลเมืองไทเปจัดให้มีเงินอุดหนุนดูแลเด็กเล็กหรือผู้สูงอายุระหว่างการฝึกอบรมวิชาชีพ รัฐบาลเมืองเถาหยวนก็จัดให้มีเงินอุดหนุนดูแลเด็กเล็กหรือผู้สูงอายุระหว่างการฝึกอบรมวิชาชีพเช่นกัน หวังจะลดภาระของครอบครัวให้ไม่ต้องลำบากในเรื่องนี้อีกต่อไป หากต้องการทราบรายละเอียดขั้นตอนการสมัครสามารถเข้าไปที่สำนักงานกิจการสังคมของรัฐบาลท้องถิ่นหรือศูนย์บริการจัดหางานแต่ละแห่ง


หลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพของแต่ละท้องถิ่น

เว็บไซต์หางานไต้หวันได้รวบรวมข้อมูลการหางานด้านต่างๆเอาไว้ให้ประชาชนทั่วไปสามารถหางาน เรียนเสริมทักษะและเริ่มต้นธุรกิจ หากต้องการเข้าร่วม สามารถเข้าไปลงทะเบียนเรียนหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือหน่วยงานที่ได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐ สถานศึกษา และรัฐบาลท้องถิ่นที่ “โซนฝึกอบรมวิชาชีพ” หรือ “ข้อมูลจัดหางาน-ฝึกอบรม” ในเว็บไซต์หางานไต้หวัน


ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพของรัฐบาลท้องถิ่นแต่ละแห่งให้ความรู้ในการทำงานแก่ประชาชนทั่วไป ให้คำปรึกษาด้านการทำงาน จัดหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพ จัดกิจกรรมหางาน และการบรรยายต่างๆ ให้ประชาชนมีความรู้ในการทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบใบประกอบวิชาชีพต่างๆ ผู้สนใจสามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพของเมืองต่างๆได้ที่เว็บไซต์รัฐบาลของฉัน


แพลตฟอร์มดิจิตอลเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานจัดให้มีบริการหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพที่หลากหลาย

แพลตฟอร์มดิจิตอลเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงาน มีสื่อการเรียนการสอนทั้งในรูปแบบออนไลน์ หนังสืออิเล็คทรอนิกส์ และสื่อดิจิตอลต่างๆ โดยมีเป้าหมายที่ต้องการให้เว็บไซต์นี้กลายเป็นเว็บไซต์ที่เรียนรู้ได้ตลอดชีวิต ประชาชนสามารถเลือกหลักสูตรได้ตามความต้องการ ในขณะเดียวกันก็ได้รวบรวมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องในแต่ละสายอาชีพรวมกว่า 1,055 หลักสูตร ให้ประชาชนที่สนใจสามารถเลือกเรียนหลักสูตรอาชีพตามความต้องการของตนเอง ผู้สนใจสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ “แพลตฟอร์มดิจิตอลเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงาน” ในเว็บไซต์ของเรา


เพื่อส่งเสริมให้ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ได้ทำงานอย่างรวบลื่น รัฐบาลจึงได้จัดให้มีมาตรการช่วยเหลือต่างๆ เช่น จัดให้มีหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพ ให้เงินอุดหนุนการฝึกอบรม ให้เงินอุดหนุนในการดำเนินชีวิต หลักสูตรดิจิตอลพื้นฐานฟรี เป็นต้น ให้ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่มีทักษะความรู้ที่ใช้ในการประกอบวิชาชีพได้

top