:::

ផែនទីអ៊ីនថឺនេត

អ៊ីនថឺនេតយើងខ្ញុំកសាងយោងទៅតាមយោងទៅតាមគោលការណ៍ស្ថាបនាទំព័រសំរាប់ជនពិការខ្លឹមសាសំខាន់នៃអ៊ីនថឺនេតមានបែងចែកជា៤ប្រភេទ:
1,គុណប្រយោជន៍ខាងលេ I 2,ការណែនាំនៅខាងឆ្វែង 3,ខ្លឹមសាមជ្ឈដ្ឋាន 4,ការតភ្ជាប់ខាងស្ដា M

ការចុចអ៊ីនថឺនេតយើងខ្ញុំដោយល្បឿនលឿន﹝Accesskey﹞:

Alt+U:
តួនាទីខាងលើរួមមានត្រលប់ទៅកាន់ទំព័រខាងមុខមើលអ៊ីនថឺនេតជ្រើសរើសជំពូក។ល។
Alt+C:
ខ្លឹមសារមជ្ឈដ្ឋានជាខ្លឹមសារសំខាន់នៃទំព័រនេះ។
Alt+S:
ប្រអប់ស្វែងរកនៅគ្រប់ទំព័រសម្រាប់ស្វែងរកគេហទំព័រនេះ