Line QR Code
Liên quan nội dung phục vụ và mạng thông tin phát triễn bồi dưỡng năng lực Dân trú mới
:::

Viện Hành chính thành lập “Hội điều phối sự vụ Cư dân mới”vào tháng 6 năm 2015, định kỳ tổ chức hội ......

2018/11/14
Full Story

Thông qua sự chia sẻ của giảng viên truyền tải mạch văn hóa lịch sử khác nhau cho mọi người, đã ảnh ......

2018/11/14
Full Story

Sở Di dân kêu gọi các bạn cư dân mới, bị bạo lực gia đình đừng âm thầm chịu đựng, mà hãy nhanh chóng......

2018/11/5
Full Story
Subscribe to the official Line account, open another window