Mid-Autumn Festival
Line QR Code
Liên quan nội dung phục vụ và mạng thông tin phát triễn bồi dưỡng năng lực Dân trú mới
:::

Theo quy định Mục 1 Điều 5 Luật dịch vụ việc làm : Để bảo đảm bình đẳng về cơ hội việc làm cho công ......

2018/9/17
Full Story

Bộ Lao động “Đường dây khiếu nại tư vấn người lao động 1955” cung cấp quầy tư vấn pháp lệnh lao động......

2018/9/17
Full Story

Chính quyền huyện Bình Đông tổ chức “Bồi dưỡng trợ giảng viên ngôn ngữ Cư dân mới” năm 2018, hỗ trợ ......

2018/9/14
Full Story
Subscribe to the official Line account, open another window