Mạng bồi dưỡng “ Tải về thiếp chúc mừng bằng nhiều thứ tiếng ngày lễ của mẹ” hoạt động bắt đầu nhé!
Line QR Code
Liên quan nội dung phục vụ và mạng thông tin phát triễn bồi dưỡng năng lực Dân trú mới
:::

Tại Đài Loan, hàng năm đều có mở rất nhiều các khóa học dành cho Tân di dân như: lớp ho......

2019/7/4
Full Story
Subscribe to the official Line account, open another window