Line QR Code
เว็บไซด์การพัฒนาปลูกฝังความสามารถของผู้พำนักใหม่และขอบข่ายการบริการ
:::

รัฐบาลเมืองเถาหยวนได้เปิดหลักสูตรภาษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขึ้น เพื่อให้เข้าใจในวัฒนธรรมเอเชียตะวันอ......

2018/8/3
เรื่องเต็ม

สำนักงานเขตเหวินซันได้จัด “หลักสูตรคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ ปี 2018” ตั้งแต่วันนี้เป็นต้น......

2018/8/3
เรื่องเต็ม

ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ที่เป็นลูกจ้างเมื่อมาถึงไต้หวันแล้วก็จะต้องเข้าร่วมประกันสุขภาพถ้วนหน้า ส่วนผู้ย้า......

2018/8/3
เรื่องเต็ม
加入Line官方帳號 互動抽好禮