Line QR Code
เว็บไซด์การพัฒนาปลูกฝังความสามารถของผู้พำนักใหม่และขอบข่ายการบริการ
:::

“ขยายเวลาชาวต่างชาติที่อยู่(พำนัก)เกินวีซ่าที่มอบตัวด้วยตนเอง” โครงการมีระยะเวลาครึ่งปีนับตั้งแต่วัน......

2019/2/18
เรื่องเต็ม

สำนักงานเขตเป่ยโถเมืองไทเป เปิดรับสมัคร “หลักสูตรการวาดภาพด้วยภู่กันจีนสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่”ในปี......

2019/2/13
เรื่องเต็ม

สำนักงานเขตวั่นหวาเปิดหลักสูตรห้องเรียนทำอาหารสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม......

2019/2/13
เรื่องเต็ม
Subscribe to the official Line account, open another window