Dragon Boat Festival
Line QR Code
เว็บไซด์การพัฒนาปลูกฝังความสามารถของผู้พำนักใหม่และขอบข่ายการบริการ
:::

เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่หลากหลายมากขึ้น จึงได้จัดงาน “สืบสานวัฒนธรรมอาหารผู้ย้าย......

2018/6/15
เรื่องเต็ม

งานนี้มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่และชาวเมืองได้สื่อสาร เพื่อให้เกิดความเคารพและเข......

2018/6/13
เรื่องเต็ม

“คานิวัลศิลปะการแสดงของผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่-งานแสดงละครหุ่นเชิดของผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ในไต้หวัน” งานนี้ไ......

2018/6/13
เรื่องเต็ม
加入Line官方帳號 互動抽好禮