Sakura in spring
Line QR Code
เว็บไซด์การพัฒนาปลูกฝังความสามารถของผู้พำนักใหม่และขอบข่ายการบริการ
:::
หลักสูตรอบรมก่อนการทำงานประจำปี 2018 สำนักงานย่อยเมืองเถาจู๋เหมียว

หลักสูตรอบรมก่อนการทำงานประจำปี 2018 สำนักงานย่อยเมืองเถาจู๋เหมียว

2018/2/23

สำนักงานย่อยเมืองเถาจู๋เหมียวของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานได้จัดหลักสูตรอบรมก่อนการทำงานขึ้น ......

「หลักสูตรฝึกพูดภาษาไต้หวันสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่」ประจำปี 2018 ของสำนักงานเขตซงซัน เมืองไทเป

「หลักสูตรฝึกพูดภาษาไต้หวันสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่」ประจำปี 2018 ของสำนักงานเขตซงซัน เมืองไทเป

2018/2/22

สำนักงานเขตซงซัน เมืองไทเปได้เปิดหลักสูตร「หลักสูตรฝึกพูดภาษาไต้หวันสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่」ขึ้น ขอเ......

「เปิดรับสมัครอบรมครูผู้ช่วยด้านการสอนภาษาสำหรับผู้พำนักใหม่」เมืองซินจู๋ ประจำปี 2018

「เปิดรับสมัครอบรมครูผู้ช่วยด้านการสอนภาษาสำหรับผู้พำนักใหม่」เมืองซินจู๋ ประจำปี 2018

2018/2/22

รัฐบาลเมืองจีหลงจัดกิจกรรม「หลักสูตรอบรมครูผู้ช่วยด้านการสอนภาษาสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่」 ประจำปี 201......

新住民生活輔導圖片

แนะแนวการใช้ชีวิตของผู้พำนักใหม่

ช่วยเหลือแนะนำให้คำปรึกษาเพื่อปรับตัวให้เข้ากับการใช้ชีวิตในไต้หวัน

เพื่อช่วยเหลือผู้พำนักใหม่ในการปรับตัวให้เข้ากับการใช้ชีวิตในไต้หวัน รัฐบาลจึงจัดให้มีการเรียนการสอนการปรับตัวให้เข้ากับการใช้ชีวิตประจำวันที่หลากหลายวิธี ครอบคลุมถึงการใช้ชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณีของไต้หวัน การทำงาน การศึกษา สวัสดิการขั้นพื้นฐาน และอื่นๆหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่สามารถนำไปปฎิบัติได้จริงในชีวิตประจำวัน
ซึ่งในแต่ละเขตจะมีการจัดตั้งศูนย์บริการครอบครัวและเว็บไซต์ โดยพลังชุมชนในการให้ความช่วยเหลือห่วงใย , ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องกฏหมาย , ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กสำหรับคุณพ่อคุณแม่ , ช่วยเหลือในการหางานทำ , โดยทุ่มเทพลังความสามารถในการสนับสนุนให้แก่ครอบครัวผู้พำนักใหม่

การศึกษาและการเรียนรู้วิธีการเรียนรู้ที่หลากหลายรูปแบบ , การศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต

หน่วยงานราชการในแต่ละเขต ได้จัดให้มีการเรียนภาคค่ำในระดับชั้นประถมและมัธยม , ศูนย์การเรียนรู้ของผู้พำนักใหม่
มหาวิทยาลัยชุมชนทำการเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรต่าง ๆ , เสนอช่องทางการเรียนรู้ที่หลากหลาย
ให้การสนับสนุนช่วยเหลือผู้พำนักใหม่และบุตรอย่างต่อเนื่อง , ส่งเสริมแนะแนวในเรื่องการศึกษา
ให้ภาษาแม่ของผู้พำนักใหม่ได้มีการสืบสานเรียนรู้ต่อไป。

培力與就業圖片

การฝึกฝนความสามารถและอาชีพ

การฝึกอบรมอาชีพและการคุ้มครองสิทธิประโยชน์

ผู้พำนักใหม่ที่ได้รับสิทธิอนุญาตให้อาศัยอยู่ , อยู่ถาวร หรือ อยู่อาศัย , ไม่ต้องทำเรื่องร้องขอใบอนุญาตในการทำงาน , ไม่จำเป็นต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน , ก็สามารถทำงานในไต้หวันได้
โดยเฉพาะ ผู้พำนักใหม่ที่มีความตั้งใจจะทำงาน , รัฐบาลก็ได้จัดหลักสูตรในการฝึกอบรมวิชาชีพให้ ให้บริการในด้านอาชีพและการรับรองความสามารถพิเศษ , ช่วยยกระดับความรู้ความชำนาญในการทำงาน , ทำให้มีงานทำได้เร็วยิ่งขึ้น

สุขภาพอนามัยและสวัสดิการสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงเป็นพื้นฐานของชีวิต

กรมประกันสุขภาพหวังเป็นอย่างยิ่ง ให้ประชาชนทุกคนที่อยู่ในความดูแลของกรมประกันฯมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง
เพื่อหลี่กเลี่ยงการจ่ายค่ารักษาพยาบาลเป็นจำนวนมาก
โดยเริ่มจากการตรวจสุขภาพของมารดาก่อนคลอด รวมถึงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคสำหรับเด็กแรกเกิด
จากระบบการช่วยเหลือรักษาพยาบาลและสวัสดิการ จะทำให้ผู้พำนักใหม่ที่ใช้ชีวิตอยู่ในไต้หวันได้รับการคุ้มครองสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น