Immigration Section
Line QR Code
เว็บไซด์การพัฒนาปลูกฝังความสามารถของผู้พำนักใหม่และขอบข่ายการบริการ
:::

เพื่อให้ผู้สนใจเรียนภาษาจีนได้เรียนและรู้จักไต้หวันเพิ่มมากขึ้น กระทรวงศึกษาธิการจึงได้มอบหมายให้มหา......

2018/12/14
เรื่องเต็ม

ช่วงนี้มีการระบาดของโรคอหิวาห์แอฟริกาในสุกรในประเทศจีน และขยายวงกว้างไปถึง 19 มณฑล โรคนี้มีการแพร่ระ......

2018/12/14
เรื่องเต็ม

นับตั้งแต่ปี 2000 เป็นต้นมาองค์กรสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ 18 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันผู้ย้ายถิ่นฐ......

2018/12/11
เรื่องเต็ม
Subscribe to the official Line account, open another window