:::

ការស្នើសុំចូលសញ្ជាតិចិន ត្រូវមានសមត្ថភាពភាសាជាមូលដ្ឋានបានកាន់តែងាយស្រួល!

ស្លាក
ទីតាំងTaiwan
ប្រភពទិន្នន័យMinistry of the Interior
ការស្នើសុំចូលសញ្ជាតិចិន ត្រូវមានសមត្ថភាពភាសាជាមូលដ្ឋានបានកាន់តែងាយស្រួល!
ការស្នើសុំចូលសញ្ជាតិចិន ត្រូវមានសមត្ថភាពភាសាជាមូលដ្ឋានបានកាន់តែងាយស្រួល!
ចុចមើល : 186
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2017/12/19
ថ្ងៃខែថ : 2018/3/22 下午 04:18:00

នៅថ្ងៃទី3 ខែមិថុនា ឆ្នាំ2017ស្តង់ដារបញ្ជាក់សមត្ថភាពភាសាជាមូលដ្ឋានចំពោះជនស្នើសុំចូលសញ្ជាតិចិននិងចំណេះដឹងទូទៅអំពីសិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបានផ្តល់អនុគ្រោះហើយ ប្តីឬប្រពន្ធជាជនបរទេសដែលបានលែងលះគ្នាដោយសារអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ ហើយមិនដែលរៀបការទៀត ឬប្តីប្រពន្ធស្លាប់ហើយ មិនដែលរៀបការទៀតទេ ហើយមានការពិតអាចបញ្ជាក់ថា មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងញាតិសន្តានរបស់ប្តីឬប្រពន្ធដែលបានស្លាប់ ឬទំនាក់ទំនងអាពាហ៍ពិពាហ៍រវាងប្តីនិងប្រពន្ធអស់រយៈពេលហួសពី2ឆ្នាំ បានចិញ្ចឹម ទទួលខុសត្រូវចំពោះសិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ច ឬជួបជុំជាមួយនឹងកូនក្មេងដែលមានសញ្ជាតិចិន ហើយគ្មានសមត្ថភាពឬសមត្ថភាពមានកំរិត កាលណាអ្នកទាំងនោះស្នើសុំចូលសញ្ជាតិ បើសិនចូលរួមថ្នាក់ដែលបើកដោយអង្គភាពរដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់ ម៉ោងចូលរៀនសរុប ឬម៉ោងគិតទាំងអស់ បានពី200ម៉ោងកាត់បន្ថយដល់72ម៉ោង ហើយពិន្ទុជាប់ប្រឡងនៃតេស្តចូលសញ្ជាតិ ក៏ពី70ពិន្ទុកាត់បន្ថយដល់60ពិន្ទុ។

អំពីកំណត់ពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់សញ្ជាតិ អាចមើលវេបសាយព័ត៌មានពិភពលោកនៃនាយកដ្ឋានអត្រានុកូលដ្ឋាននៃក្រសួងមហាផ្ទៃ(https://www.ris.gov.tw/) ឬទៅសួររកនៅសាលាក្រុងខេត្ត ឬការិយាល័យអត្រានុកូលដ្ឋាន។

Was this information helpful? Yes    No