:::

ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံသားမဟုတ်သောမှီခိုသူမဲ့ကလေးသူငယ်များ၏ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံသားခံယူခြင်းလျှောက်တင်မှုနှင့်လုပ်ဆောင်မှုဖြစ်စဉ်

Label
LocationTaiwan
ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံသားမဟုတ်သောမှီခိုသူမဲ့ကလေးသူငယ်များ၏ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံသားခံယူခြင်းလျှောက်တင်မှုနှင့်လုပ်ဆောင်မှုဖြစ်စဉ်
ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံသားမဟုတ်သောမှီခိုသူမဲ့ကလေးသူငယ်များ၏ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံသားခံယူခြင်းလျှောက်တင်မှုနှင့်လုပ်ဆောင်မှုဖြစ်စဉ်
Hit : 77
Date : 2017/12/19
Updated : 2017/12/19 上午 11:40:00

ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံသားမဟုတ်သောမှီခိုသူမဲ့ကလေးသူငယ်များ၏ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံသားခံယူခြင်းလျှောက်တင်မှုနှင့်လုပ်ဆောင်မှုဖြစ်စဉ်ထိုင်ဝမ်တွင်မွေးဖွားသော်လည်းထိုင်ဝမ်နိုင်ငံသားမ
ဟုတ်သောကလေးသူငယ်များကိုအောက်ပါအတိုင်းအ
မျိုးအစားခွဲခြားထားသည်။

၁။မိခင်သည်နိုင်ငံခြားသူ၊ဖခင်ကနိုင်ငံသားဖြစ်ပါကဖခင်မှ
မွေးစားလိုက်ခြင်းဖြင့်ထိုင်ဝမ်မှတ်ပုံတင်ရရှိမည်။

၂။မိခင်သည်နိုင်ငံခြားသူ၊ဖခင်လည်းနိုင်ငံခြားသား (သို့)
မည်သူမည်ဝါမှန်းမသိသောကလေးများသည်မိခင် (သို့)
ဖခင်၏နိုင်ငံသားနှင့်တူညီကြောင်းသတ်မှတ်သည်။

၃။မိခင်နှင့်ဖခင်နှစ်ဘက်စလုံးသည်မည်သည့်နိုင်ငံသား
မှန်းမသတ်မှတ်နိုင်ချိန်မှကလေးကိုထိုင်ဝမ်နိုင်ငံသားအ
ဖြစ်သတ်မှတ်မည်။

၄။မိခင်သည်နိုင်ငံခြားသူဖြစ်ပြီးပြည်ပသို့ထွက်ခွာသွား
ပြီး (သို့) ပြည်နှင်ဒဏ်ပေးခံရပြီးနောက်ခြေစပျောက်နေ
သူ၊ဖခင်ကမည်သူမည်ဝါမှန်းမသိသောကလေးများသည်
မိခင်ကိုရှာဖွေပေးပြီးမိခင်၏မူလနိုင်ငံတွင်နိုင်ငံသားမ
ဟုတ်ခြင်း (သို့) မေးမြန်းပြီးသုံးလကျော်သည်အထိတုံ့
ပြန်မှုမရှိသောကလေးများသည်နိုင်ငံမဲ့သူအဖြစ်သတ်
မှတ်မည်။ဤကလေးကိုထိုင်ဝမ်နိုင်ငံသားများကမွေးစား
ပါကနိုင်ငံသားအက်ဥပဒေအရနိုင်ငံသားခံယူရန်
လျှောက်၍ရသည်။မွေးစားသူမရှိပါကလူမှုဖူလုံရေးဌာန၊
ရုံးများမှနိုင်ငံသားခံယူရန်အစားထိုးလျှောက်တင်ပေး
သွားမည်။ဤနည်းဖြင့်ဤသို့သောကလေးသူငယ်များ၏
နိုင်ငံသားသတ်မှတ်ခြင်းနှင့်အခွင့်အရေးဆိုင်ရာပြဿနာ
အားလုံးကိုသင့်လျော်စွာဖြေရှင်းသွားနိုင်မည်။

သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံသားအက်ဥပဒေသတ်မှတ်ချက်များ
ကိုပြည်ထဲရေးအိမ်ထောင်စုမှတ်ပုံတင်ရုံးကမ္ဘာ့သတင်း
အချက်အလက်ဝက်ဘ်ဆိုက်(http://www.ris.gov.tw)(သို့) မြို့၊မြို့နယ်အစိုးရ(သို့) အိမ်ထောင်စုမှတ်ပုံတင်ရုံးများ
တွင်စုံစမ်းမေးမြန်းပါ။

Was this information helpful? Yes    No