:::

ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံသားလျှောက်ထားရာတွင်အခြေခံဘာသာစကားအ ရည်အချင်း၏ကန့်သတ်ချက်ကိုယခင်ကထက်ဖြေလျှော့ပေးခဲ့ ပြီ။

Label
LocationTaiwan
ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံသားလျှောက်ထားရာတွင်အခြေခံဘာသာစကားအ ရည်အချင်း၏ကန့်သတ်ချက်ကိုယခင်ကထက်ဖြေလျှော့ပေးခဲ့ ပြီ။
ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံသားလျှောက်ထားရာတွင်အခြေခံဘာသာစကားအ ရည်အချင်း၏ကန့်သတ်ချက်ကိုယခင်ကထက်ဖြေလျှော့ပေးခဲ့ ပြီ။
Hit : 86
Date : 2017/12/19
Updated : 2018/3/22 下午 04:17:00

နိုင်ငံသားခံယူမှုဖြင့်ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံသားဖြစ်လာသူများ
၏ဘာသာစကားအရည်အချင်းနှင့်အမျိုးသားအခွင့်အရေး
နှင့်တာဝန်ဝတ္တရားများ၏အခြေခံဗဟုသုတစံနှုန်း၏သတ်
မှတ်ချက်များကိုထိုင်ဝမ်သက္ကရာဇ်106/6/3ရက်နေ့မှစ၍
ဖြေလျှော့ပေးခဲ့ပြီ။အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်ခံရခြင်းကြောင့်
အိမ်ထောင်ဖက်နှင့်ကွဲကွာပြီးနောက်အိမ်ထောင်ထပ်မပြု
သောနိုင်ငံသားသစ်များ၊အိမ်ထောင်ဖက်သေဆုံးပြီးနောက်
အိမ်ထောင်ထပ်မပြုသည့်အပြင်အိမ်ထောင်ဖက်၏ဆွေ
မျိုးများနှင့်ဆက်လက်သွားလာခြင်းရှိကြောင်းခိုင်မာသော
အထောက်အထားရှိသောနိုင်ငံသားသစ် (သို့) အိမ်ထောင်
သက်တမ်းနှစ်နှစ်ကျော်ပြီးမှအိမ်ထောင်ဖက်သေဆုံးသော
နိုင်ငံသားသစ်များ၊လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းမရှိသေးသော (သို့)
လုပ်ဆောင်မှုစွမ်းရည်ကန့်သတ်ခံရသေးသည့်ထိုင်ဝမ်လူ
မျိုးသားသမီးများကိုကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်သော၊တာဝန်
ယူထားသော (သို့)အချိန်တန်လျှင်လာရောက်တွေ့ဆုံ
သောနိုင်ငံသားသစ်များဤသူများသည်ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံ
သားလျှောက်ထားရာတွင်အစိုးရမှဖွင့်သောဘာသာစကား
သင်တန်းချိန်ကိုမူလ (၂၀၀) နာရီမှ (၇၂) နာရီအဖြစ်
လျှော့ပေးခဲ့ပြီ။နိုင်ငံသားခံယူမှုစစ်ဆေးခြင်းအောင်ချက်
ကိုလည်းယခင်က (၇၀) မှတ်မှ (၆၀) မှတ်ထိလျှော့ပေးခဲ့
ပြီ။

သက်ဆိုင်သောနိုင်ငံသားအက်ဥပဒေသတ်မှတ်ချက်
များကိုပြည်ထဲရေးအိမ်ထောင်စုမှတ်ပုံတင်ရုံး၏ကမ္ဘာ့သ
တင်းအချက်အလက်ဝက်ဘ်ဆိုက်
(http://www.ris.gov.tw
(သို့) မြို့၊မြို့နယ်အစိုးရ (သို့) အိမ်ထောင်စုမှတ်ပုံတင်ရုံး
များတွင်စုံစမ်းမေးမြန်းပါ။

Was this information helpful? Yes    No