:::

មូលនិធិឧបត្ថម្ភខាងច្បាប់ជ្រើសយកអ្នកបកប្រែ

ស្លាក
ទីតាំងTaiwan
ប្រភពទិន្នន័យLegal Aid Foundation
មូលនិធិឧបត្ថម្ភខាងច្បាប់ជ្រើសយកអ្នកបកប្រែ
មូលនិធិឧបត្ថម្ភខាងច្បាប់ជ្រើសយកអ្នកបកប្រែ
ចុចមើល : 66
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2017/12/14
ថ្ងៃខែថ : 2017/12/14 下午 03:49:00

មូលនិធិឧបត្ថម្ភខាងច្បាប់នឹងជ្រើសយកអ្នកបកប្រែ ដើម្បីជួយជនបរទេសមកពីអាស៊ីអាគ្នេយ៍ស្នើសុំឧបត្ថម្ភ យើងសូមអញ្ជើញលោកអ្នកដោយស្មោះត្រង់ ចូលរួមការជ្រើសយកអ្នកបកប្រែពីមូលនិធិឧបត្ថម្ភខាងច្បាប់!

បុគ្គលិកត្រូវជ្រើសយក ៖ ចេះភាសាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍លើសមួយប្រភេទ ហើយចេះភាសាចិនដើម្បីបកប្រែ។

របៀបស្នើសុំនិងទទួលហ្វឹកហ្វឺន ៖
សូមចុចតំណភ្ជាប់ទៅ「តារាងស្នើសុំតាមបណ្តាញ」 ដើម្បី
បំពេញសរសេរឯកសារស្នើសុំ ហើយផ្ញើ「លិខិតបញ្ជាក់ទទួលការបណ្តុះបណ្តាលការបកប្រែ」 សម្រាប់ត្រួតពិនិត្យ។ ※បើសិនគ្មានលិខិតបញ្ជាក់ មូលនិធិយើងនឹងធ្វើតេស្តបកប្រែផ្ទាល់មាត់។

‧ត្រូវទទួលការបណ្តុះបណ្តាលអស់ពេលបីម៉ោង នឹងបង្រៀនតាមបណ្តាញ។ កម្មវិធីសិក្សារួមមាន ៖ សេចក្តីណែនាំសង្ខេបអំពីមូលនិធិយើង ការពន្យល់អំពីដំណើរការត្រួតពិនិត្យសេចក្តីស្នើសុំ អ្នកបកប្រែនិងមេធាវីចែករំលែកបទពិសោធន៍(ព័ត៌មានលំអិតអាចរកមើលនៅវេបសាយផ្លូវការនៃមូលនិធិឧបត្ថម្ភខាងច្បាប់)។


E-mail:chingpei@laf.org.tw
ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង:
ទូរស័ព្ទ:02-2322-5255ផ្ទេរ149 មេធាវីលោកZhang
E-mail:chingpei@laf.org.tw

Was this information helpful? Yes    No