:::

ក្រោយពីប្រជាជនចំនូលថ្មីទទួលអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណពលរដ្ឋរួច ក៏អាចទទួលសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋបាន

ស្លាក
ទីតាំងTaiwan
ប្រភពទិន្នន័យDepartment of Civil Affair
ក្រោយពីប្រជាជនចំនូលថ្មីទទួលអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណពលរដ្ឋរួច ក៏អាចទទួលសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋបាន
ក្រោយពីប្រជាជនចំនូលថ្មីទទួលអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណពលរដ្ឋរួច ក៏អាចទទួលសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋបាន
ចុចមើល : 96
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2017/12/13
ថ្ងៃខែថ : 2017/12/13 下午 05:07:00

ក្រោយពីប្រជាជនចំនូលថ្មីទទួលអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណពលរដ្ឋរួច ក៏អាចទទួលសិទ្ធិតាមច្បាប់ ៖

.សិទ្ធិបោះឆ្នោតជ្រើសរើស ៖ មានសិទ្ធិគាំទ្របេក្ខជនឬគណបក្សដែលខ្លួនពេញចិត្តតាមរយៈរបៀបបោះឆ្នោត។

.សិទ្ធិដកចេញ ៖ ចំពោះបុគ្គលិកធ្វើការនៅអង្គការរដ្ឋាភិបាលដែលបានពេញ1ឆ្នាំ មុនពេលមិនទាន់ពេញអាណត្តិតាមច្បាប់ មានសិទ្ធិដកចេញមុខតំណែងរបស់គេតាមរយៈបោះឆ្នោត។

.សិទ្ធិបោះឆ្នោត ៖ អាចតាមរបៀបបោះឆ្នោត មានសិទ្ធិចូលរួមការសម្រេចលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ច្បាប់ គោលការណ៍នីតិបញ្ញត្តិបទបញ្ជាស្វ័យភាពក្នុងតំបន់ គោលនយោបាយសំខាន់ៗជាដើម។

.ការបរិច្ចាគវិភាគទាននយោបាយ: មានសិទ្ធិក្នុងការគាំទ្រគណបក្សនយោបាយ ឬបេក្ខជនចុះបញ្ជីចូលការបោះឆ្នោត (បេក្ខជនដែលស្នើសុំ)ដែលខ្លួនពេញចិត្តតាមរបៀបបរិច្ចាគសាច់ប្រាក់ឬរបស់របរ។

បើសិនលោកអ្នកចង់ទទួលព័ត៌មានលំអិតកាន់តែច្រើន ចូររកមើលនៅវេបសាយនាយកដ្ឋានកិច្ចការស៊ីវិលនៃក្រសួងមហាផ្ទៃ

Was this information helpful? Yes    No