:::

ထိုင်ဝမ်မှတ်ပုံတင်ရရှိပြီးသောနိုင်ငံသားသစ်များသည်နိုင်ငံ သားအခွင့်အရေးကိုခံစားခွင့်ရှိသည်။

Label
LocationTaiwan
ထိုင်ဝမ်မှတ်ပုံတင်ရရှိပြီးသောနိုင်ငံသားသစ်များသည်နိုင်ငံ သားအခွင့်အရေးကိုခံစားခွင့်ရှိသည်။
ထိုင်ဝမ်မှတ်ပုံတင်ရရှိပြီးသောနိုင်ငံသားသစ်များသည်နိုင်ငံ သားအခွင့်အရေးကိုခံစားခွင့်ရှိသည်။
Hit : 312
Date : 2017/12/13
Updated : 2017/12/13 下午 05:04:00

နိုင်ငံသားသစ်များသည်ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံသားရရှိပြီး
နောက်တရားဥပဒေအရအောက်ပါအခွင့်အရေးများ
ကိုခံစားခွင့်ရှိသည်။

. မဲပေးပိုင်ခွင့်။။မိမိအားပေး၊ထောက်ခံသောလွှတ်
တော်ကိုယ်စားလှယ် (သို့)ပါတီအဖွဲ့အစည်းကိုမဲပေးခွင့်ရှိသည်။

. ပေးထားသောအခွင့်အရေးပြန်လည်ရုတ်သိမ်းခွင့်
။။လူထုရွေးချယ်မှုဖြင့်အစိုးရဝန်ထမ်းဆောင်နေသူ
များကိုအလုပ်သက်တမ်းတစ်နှစ်ကျော်ပြီးလုပ်သက်
မပြည့်မီထမ်းဆောင်ရာနေရာမှနုတ်ထွက်စေရန်မဲ
ပေးခွင့်ရှိသည်။

. နိုင်ငံသားမဲပေးပိုင်ခွင့်။။အုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပ
ဒေ၊ဥပဒေများ၊ဥပဒေစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ကိုယ်
ပိုင်အုပ်ချုပ်သောဒေသဆိုင်ရာဥပဒေစည်းမျဉ်းစည်း
ကမ်းများ၊ကြီးမားသောမူဝါဒများကိုမဲပေးခြင်းဖြင့်
ပါဝင်ဆုံးဖြတ်ခွင့်ရှိသည်။

. နိုင်ငံရေးအလှူငွေများပေးအပ်ခွင့်။။မိမိအားပေး
ထောက်ခံသောပါတီ (သို့)ပါဝင်ရွေးချယ်လိုသည့်
ကိုယ်စားလှယ်(ကိုယ်စားလှယ်လောင်း) တို့ကိုအလှူ
ငွေပေးခြင်း (သို့)ပစ္စည်းပေးခြင်းဖြင့်ထောက်ခံအား
ပေးခွင့်ရှိသည်။

အကယ်၍ပိုမိုများပြားသောအသေးစိပ်သတင်း
များရရှိလိုပါကပြည်ထဲရေးပြည်သူ့ရေးရာရုံးဝက်ဘ်
ဆိုက်တွင်ရှာဖွေကြည့်ရှုနိုင်သည်။

Was this information helpful? Yes    No