:::

ប្រព័ន្ធបង្រៀនភាសាឥណ្ឌូណេស៊ី ថៃ វៀតណាមនៃស្ថានីយវិទ្យុកណ្តាល

ស្លាក
ទីតាំងTaiwan
ប្រភពទិន្នន័យRadio Taiwan International
ប្រព័ន្ធបង្រៀនភាសាឥណ្ឌូណេស៊ី ថៃ វៀតណាមនៃស្ថានីយវិទ្យុកណ្តាល
ប្រព័ន្ធបង្រៀនភាសាឥណ្ឌូណេស៊ី ថៃ វៀតណាមនៃស្ថានីយវិទ្យុកណ្តាល
ចុចមើល : 193
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2017/12/13
ថ្ងៃខែថ : 2017/12/13 下午 04:55:00

ស្ថានីយវិទ្យុកណ្តាលនឹងផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធីបង្រៀនភាសាឥណ្ឌូណេស៊ី ថៃ វៀតណាម ផ្តល់ជូនប្រជាជនឱកាសរៀនភាសាអាស៊ីអាគ្នេយ៍តាមប្រព័ន្ធវីដេអូដោយឥតគិតថ្លៃ ហើយស្គាល់យល់ភាសានិងវប្បធម៌នៅប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍បន្ថែមទៀត។

កម្មវិធីបង្រៀនភាសាឥណ្ឌូណេស៊ី ថៃ វៀតណាមនៃស្ថានីយវិទ្យុកណ្តាល តាមមធ្យោបាយដូចខាងក្រោមនេះ ៖
‧មន្ទីរអប់រំនៃស្ថានីយវិទ្យុកណ្តាល(https://learn.rti.tw/)
‧ផ្នែកពិសេស「ភូមិអន្តរជាតិ」MODនៃក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ចិននិងMOD App

Was this information helpful? Yes    No