:::

အိုမင်းသူများရဲ့ခေတ်ကိုကြိုဆိုရန်ပြည့်စုံသောရေရှည်စောင့်ရှောက်မှုစနစ်ကိုတည်

အိုမင်းသူများရဲ့ခေတ်ကိုကြိုဆိုရန်ပြည့်စုံသောရေရှည်စောင့်ရှောက်မှုစနစ်ကိုတည်
အိုမင်းသူများရဲ့ခေတ်ကိုကြိုဆိုရန်ပြည့်စုံသောရေရှည်စောင့်ရှောက်မှုစနစ်ကိုတည်
Hit : 150
Date : 2017/12/12
Updated : 2017/12/12 下午 03:47:00

ထိုင်ဝမ်လူ့အသိုင်းအဝိုင်း၏လူဦးရေးတည်ဆောက်ပုံအရအိုမင်းသူများရဲ့ခေတ်ထိုင်ဝမ်လူ့အသိုင်းအဝိုင်း၏လူဦးရေးတည်ဆောက်ပုံအရအိုမင်းသူများရဲ့ခေတ်
လျင်မြန်စွာမြှင့်တက်လာခြင်းနှင့်ကလေးမွေးဖွားမှုနည်းလာခြင်းတို့ကြောင့်မိသားစုစောင့်
ရှောက်မှုဝန်ကပို၍ကြီးလေးလာသည်။လူအတော်များများဟာဤဝန်လေးကိုထမ်း
ဆောင်ရန်မိမိ၏နေထိုင်မှုအရည်အသွေးနှင့်အလုပ်ကိုစွန့်လွှတ်လိုက်ရသည်။ထို့
ကြောင့်အစိုးရမှအိုမင်းသူများရဲ့ခေတ်မှာရင်ဆိုင်နေရသောအခက်အခဲများကိုဖြေရှင်း
ပေးရန်ရေရှည်စောင့်ရှောက်မှုစနစ်ကိုစီမံသွားမည်။


ပိုမိုများပြားသောအိုမင်းသူများ (သိို့)လူနာများနှင့်ပို၍များပြားသောဝန်ဆောင်မှုကိုလုပ်
ဆောင်ပေးနိုင်သောရေရှည်စောင့်ရှောက်မှု2.0စတင်ပါပြီ။

ရေရှည်စောင့်ရှောက်မှုဆိုသည်မှာအိုမင်းလာခြင်းကြောင့် (သို့)ရောဂါကြောင့်သူ
တပါး၏ကူညီစောင့်ရှောက်မှုကိုလိုအပ်သောအိုမင်းသူများ (သို့)လူနာများကိုပေးသော
စောင့်ရှောက်ရေးစနစ်ဖြစ်သည်။အစိုးရမှရေရှည်စောင့်ရှောက်မှုဆယ်နှစ်စီမံကိန်း(အတို
ကောက်အားဖြင့်ရေရှည်စောင့်ရှောက်မှု1.0)ကိုအားကြိုးမာန််တက်တိုးချဲ့လုပ််ဆောင်
ခဲ့သည်။အစိုးရမှရေရှည်စောင့်ရှောက်မှုအရင်းအမြစ်နှင့်ထောက်ပံ့မှုများစွာပေးခဲ့သော်
လည်းဤရေရှည်စောင့်ရှောက်မှု1.0သည်ဘတ်ဂျက်မလုံလောက်ခြင်း၊ဝန်ဆောင်မှုခံ
ယူသူများ၏ကန့်သတ်ချက်များခြင်း၊ဝန်ဆောင်မှုပြောင်းလဲမှုနည်းခြင်း၊ဝန်ဆောင်သူလူ့
အင်အားနှင့်အရင်းအမြစ်များတိုတောင်းခြင်းအစရှိသောအခက်အခဲများရှိသည်။ထို့
ကြောင့်ထိုင်ဝမ်သက္ကရာဇ်၁၀၆ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှစ၍အိုမင်းသူများ (သို့)လူနာ၏မိ
သားစု၊အိမ်တွင်းနေထိုင်မှု၊နေထိုင်ရာအသိုင်းအဝိုုင်းရပ်ရွာမှတည်းခိုစောင့်ရှောက်မှုအ
စရှိသောတစ်ဆက်တည်းထောက်ပံ့စောင့်ရှောက်မှုကိုပေးနိုင်သောရေရှည်စောင့်ရှောက်
မှု2.0ကိုအကောင်အထည်ဖော်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။နေထိုင်ရာအသိုင်းအဝိုင်းရပ်ရွာကို
အခြေခံသောရေရှည်စောင့်ရှောက်မှုစနစ်ကိုတည်ထောင်ခဲ့သည်။

ရေရှည်စောင့်ရှောက်မှု2.0ဆိုသည်မှာရေရှည်စောင့်ရှောက်မှုဆိုင်ရာအားလုံးကို
စုစည်းထားသောဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ပြီးABC ဟူ၍အဆင့်သုံးဆင့်ခွဲထားသည်။နေထိုင်ရာ
အသိုင်းအဝိုင်းရပ်ရွာမှဘက်စုံစောင့်ရှောက်ရေးဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်သောစနစ်ကိုတိုးချဲ့
စီမံသွားမည်။ရပ်ရွာနှင့်မြို့အသီးသီးတွင် “ရပ်ရွာပေါင်းစည်းဝန်ဆောင်မှုစင်တာ
(Aအဆင့်)”-“ပေါင်းစပ်ဝန်ဆောင်မှုစင်တာ(Bအဆင့်)”-“လမ်းကြားရေရှည်စောင့်ရှောက်
မှုမှတ်တိုင်(Cအဆင့်)” ဟူ၍နေထိုင်ရာအသိိုင်းအဝိုင်းရပ်ရွာတွင်ပင်ဘက်စုံစောင့်
ရှောက်ရေးဝန်ဆောင်မှုကိုပေးသွားမည်။ဤအဆင့်သုံးဆင့်ထဲကမည်သည့်အဆင့်ကို
မဆိုသုံးစွဲသူများအားသက်ဆိုင်ရာလူများမှသင့်လျော်သောဝန်ဆောင်မှုပေးနို်င်ရာကို
လွှဲပြောင်းပေးပြီးဝန်ဆောင်ခ၏70%ကိုအစိုးရမှထောက်ပံ့ပေးမည်။အကယ်၍ဝင်ငွေ
အနိမ့်ဆုံးမိသားစုုဖြစ်ပါကဝန်ဆောင်ခအားလုံးကိုအစိုးရကထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်
ပြီးဝင်ငွေအလယ်အလတ်နှင့်အနိမ့်ဆုံးမိသားစုများကိုတော့ဝန်ဆောင်ခ၏90%ကို
ထောက်ပံ့ပေးသွားမည်။ပိုမိုများပြားသောဝန်ဆောင်မှုခံယူသူနှင့်ဝန်ဆောင်မှုအချက်အ
လက်များကိုဤဝက်ဘ်ဆိုက်၏ “ရေရှည်စောင့်ရှောက်မှု2.0အလွယ်သိနည်း”နေရာ
တွင်ရှာဖွေကြည့်ရှုနိုင်သည်။


ရေရှည်စောင့်ရှောက်မှုလျှောက်တင်ရန်ကိစ္စကြီး၊ငယ်အားလုံးကိုသိချင်ပါက “1966
ရေရှည်စောင့်ရှောက်မှုဖုန်းလိုင်း”ကိုဆက်၍မေးပါ။

မိမိ၏မိသားစုတွင်ရေရှည်စောင့်ရှောက်ရန်လိုအပ်သောအိမ်သားရှိပါကမြို့၊မြို့
နယ်မခွဲခြားဘဲ1966ရေရှည်စောင့်ရှောက်ရေးဖုန်းလိုင်းသို့အရင်ဆက်သွယ်ပါ။ဤဖုန်း
လိုင်းတွင်ရေရှည်စောင့်ရှောက်မှုအရင်းအမြစ်များ၏ပရိုဖက်ရှင်နယ်ကျသောအကြံပေး
မှုများကိုပေးဆောင်သွားမည်။သက်ဆိုင်သူများမှသင့်ကိုသင်နေထိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင်
တွင်မည်သည့်ရေရှည်စောင့်ရှောက်မှုအရင်းအမြစ်များရှိပြီးသင့်အိမ်သားသည်မည်
သည့်ရေရှည်စောင့်ရှောက်မှုပုံစံနှင့်သင့်လျော်ကြောင်းသိရှိနားလည်စေမည်။ပေးနို်င်
သောဝန်ဆောင်မှုများ။။အိမ်နေစောင့်ရှောက်မှု၊ရပ်ရွာနှင့်အိမ်နေပြန်လည်သန်စွမ်း
အောင်လေ့ကျင့်ရေး၊စောင့်ရှောက်သူကိုခေတ္တအနားယူနိုင်ရန်လုပ်ဆောင်ပေးသော
ဝန်ဆောင်မှု၊စောင့်ရှောက်ခြင်းဝန်ဆောင်မှု၊အထောက်အကူပစ္စည်းများဝယ်ယူခြင်းနှင့်
ငှားရမ်းခြင်း၊မသန်စွမ်းသူအိမ်နေစဉ်ပတ်ဝန်းကျင်သွားလာရလွယ်ကူစေရန်ပြုပြင်ပေး
သောဝန်ဆောင်မှု၊သက်ကြီးရွယ်အိုများ၏အစားအစာနှင့်အာဟာရများနှင့်ပတ်သက်
သောဝန်ဆောင်မှု၊ရေရှည်စောင့်ရှောက်မှုအေဂျင်စီများ၏ဝန်ဆောင်မှု၊ကြိုပို့ပေးသော
ဝန်ဆောင်မှုအစရှိသည်တို့ပါဝင်သည်။သက်ဆိုင်ရာသတင်းများကို
ဤဝက်ဘ်ဆိုက်၏ “1966ရေရှည်စောင့်ရှောက်မှုဖုန်းလိုင်းတရားဝင်စတင်ပါပြီ။”
နေရာတွင်ရှာဖွေကြည့်ရှုနိုင်သည်။

ဝန်ဆောင်ချိန်။။တနင်္လာ~သောကြာနေ့ရုံးချိန်(0830~1200、1330~1730)

ဆက်သွယ်နည်း။။လက်ကိုင်ဖုန်း (သို့)အထိုင်ဖုန်းဖြင့် “1966” ကိုနှိပ်ပြီးဆက်ပါ။
ဖုန်းခကငါးမိနစ်အတွင်းအခမဲ့ပါ။

ရေရှည်စောင့်ရှောက်မှုလျှောက်ရန်အဆင့်သုံးဆင့်။။
၁။ဖုန်းဆက်ပါ။။ရေရှည်စောင့်ရှောက်မှုဖုန်းလိုင်း1966 ကိုဆက်ပါ။ (ဖုန်းခကငါးမိနစ်အတွင်းအခမဲ့ပါ။)
၂။အကဲဖြတ်ခြင်း။။မြို့၊မြို့နယ်အသီးသီး၏စောင့်ရှောက်စီမံရေးစင်တာမှစောင့်
ရှောက်စီမံရေးဆိုင်ရာလူများကိုသင့်အိမ်သို့သွား၍အိမ်သား၏အခြေအနေကိုစေ့စေ့စပ်
စပ်အကဲဖြတ်မည်။
3.ဝန်ဆောင်မှု။။သင့်အိမ်သား၏လိုအပ်ချက်အရအိမ်နေစောင့်ရှောက်မှု၊ရပ်ရွာတွင်း
ဝန်ဆောင်မှု၊စောင့်ရှောက်သူကိုခေတ္တအနားယူနိုင်ရန်လုပ်ဆောင်ပေးသောဝန်ဆောင်
မှု၊အထောက်အကူပစ္စည်းများဝယ်ယူခြင်း၊ကြိုပို့ပေးခြင်းအစရှိသောရေရှည်စောင့်
ရှောက်မှုဝန်ဆောင်မှုများကိုလုပ်ဆောင်ပေးမည်။

ရေရှည်စောင့်ရှောက်မှုသည်အေဂျင်စီမှပေးသောဝန်ဆောင်မှုပုံစံအလိုက်အကြမ်းဖျဉ်း
အားဖြင့်အိမ်နေပုံစံ၊ရပ်ရွာတွင်းနေပုံစံ၊အေဂျင်စီတွင်နေထိုင်ခြင်းပုံစံဟူ၍သုံးမျိုးခွဲခြားနိုင်သည်။
၁။အိမ်နေပုံစံ။။စောင့်ရှောက်ရေးဝန်ထမ်းမှမသန်စွမ်းသူ၏အိမ်သို့သွား၍အိမ်နေ
ဝန်ဆောင်မှု၊စောင့်ရှောက်သူအိမ်သားကိုခေတ္တအနားယူနိုင်ရန်လုပ်ဆောင်ပေး
သောဝန်ဆောင်မှု၊အိမ်နေစောင့်ရှောက်ရေးနှင့်အိမ်နေပြန်လည်သန်စွမ်းအောင်လေ့
ကျင့်ရေးအစရှိသောဝန်ဆောင်မှုများကိုလုပ်ဆောင်ပေးသွားမည်။

၂။ရပ်ရွာတွင်းနေပုံစံ။။ရပ်ရွာအတွင်းစောင့်ရှောက်ရေးစင်တာတစ်ခုထူထောင်၍နေ့
ခင်းစောင့်ရှောက်ရေးဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း၊စောင့်ရှောက်သူအိမ်သို့ပို့၍စောင့်ရှောက်စေ
ခြင်းနှင့်စိတ်ဖောက်ပြန်သောသက်ကြီးရွယ်အိိုအဖွဲ့အိမ်(group home) ပုံစံဖြင့်စိတ်
ဖောက်ပြန်သောသက်ကြီးရွယ်အိုများကိုစုစည်းစောင့်ရှောက်ခြင်းတို့ကိုလုပ်ဆောင်ပေး
သွားမည်။

၃။အေဂျင်စီတွင်နေထိုင်ခြင်းပုံစံ။။ (၂၄) နာရီစောင့်ရှောက်ပေးသောဝန်ဆောင်မှုဖြစ်
သည်။ရေရှည်စောင့်ရှောက်ရေးအေဂျင်စီများကိုထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်သောအေဂျင်
စီ၊ရေရှည်စောင့်ရှောက်သောအေဂျင်စီ၊သာမန်ဘိုးဘွားရိပ်သာ၊စစ်ပြန်များ၏ရိပ်သာနှင့်
စိတ်ရောဂါသည်များကိုစောင့်ရှောက်ပေးသောရိပ်သာဟူ၍အမျိုးအစားအမျိုးမျိုးခွဲထား
ပြန်သည်။

မြို့၊မြို့နယ်အသီးသီး၏ဝန်ဆောင်မှုအရင်းအမြစ်များကိုရှာဖွေလိုပါကကျန်းမာ
ရေးနှင့်လူမှုဖူလုံရေးဝန်ကြီးဌာန၏ရေရှည်စောင့်ရှောက်ရေးဝန်ဆောင်မှုအရင်းအမြစ်မြေ
ပုံဝက်ဘ်ဆိုက် (http://ltcgis.mohw.gov.tw/) သို့မဟုတ်ကျန်းမာဖူလုံရေးe ဘဏ္ဍာ
တိုက် (http://www.mohw.gov.tw/cp-88-224-1-34.html) နေရာတွင်မြို့၊မြို့နယ်
အသီးသီး၏ရေရှည်စောင့်ရှောက်စီမံရေးစင်တာ၊ရပ်ရွာတွင်းစောင့်ရှောက်မှုမှတ်တိုင်၊
အေဂျင်စီအစရှိသောအချက်အလက်များကိုရှာဖွေရရှိနိုင်သည်။


ရေရှည်စောင့်ရှောက်မှုဝန်ထမ်းများတိုတောင်းနေခြင်းကြောင့်အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာ
န-အလုပ်သမားဖွံ့ဖြိုးရေးအေဂျင်စီမှစောင့်ရှောက်မှုဝန်ထမ်းများလေ့ကျင့်သောသင်
တန်းများဖွင့်လှစ်လေ့ကျင့်သွားမည်။

စောင့်ရှောက်ရေးဝန်ထမ်းများ၏ဝန်ဆောင်မှုသည်အိမ်မှုကိစ္စနှင့်နေ့စဉ်နေထိုင်မှု
စောင့်ရှောက်ခြင်း၊လူနာ၏တစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းမှု၊သူနာပြုများ၏ညွှန်ကြားချက်အရ
လူနာကိုကူညီစောင့်ရှောက်ပေးခြင်းအစရှိသည်တို့ပါဝင်သည်။အသက်ဆယ့်ခြောက်
နှစ်အထက်ရှိပြီးစောင့်ရှောက်ရေးဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုတွင်ပါဝင်လုပ်ကိုင်လိုသူတိုင်းသင်တန်းတက်ရောက်နို်င်သည်။သင်တန်းခ၏80%မှ100%ကိုအစိုးရမှကူညီ
ထောက်ပံ့ပေးမည်။အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်နေသောနိုင်ငံသားသစ်များသည်သင်တန်းခအခ
မဲ့ရုံသာမကအစိုးရမှတစ်နေကုန်တက်ရသောသင်တန်းများပေးပြီးသင်တန်းတက်နေ
စဉ်ကာလအတွင်းနေထိုင်မှုထောက်ပံ့ကြေးကိုပေးဆောင်ဦးမည်။နေထိုင်မှုထောက်ပံ့
ကြေးဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကိုဤဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိ “အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာ
န၏သင်တန်းတက်စဉ်ကာလအတွင်းပေးသောနေထိုင်မှုထောက်ပံ့ကြေး”
နေရာတွင်ရှာဖွေကြည့်ရှုနိုင်သည်။

စောင့်ရှောက်မှုဝန်ထမ်းလေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းများကို“ထိုင်ဝမ်အလုပ်အကိုင်ရရှိ
ရေးဝက်ဘ်ဆိုက်
”တွင်ရှာဖွေကြည့်ရှုနိုင်သည်။ဝက်ဘ်ဆိုက်၏အသက်မွေးဝမ်း
ကျောင်းသင်တန်းပေးခြင်း>အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်းများ>အသက်မွေးဝမ်း
ကျောင်းသင်တန်းများရှာဖွေခြင်း>စောင့်ရှောက်ရေးဝန်ထမ်းသင်တန်းရှာဖွေခြင်းအဆင့်
ဆင့်နှိပ်၍ရှာဖွေကြည့်ရှုနိုင်သည်။သို့မဟုတ် (၂၄)နာရီအခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုဖုန်း0800-777-888 သို့ဆက်၍မေးပါ။


အလုပ်လက်မဲ့အလုပ်သမားများသည်စောင့်ရှောက်ရေးဝန်ထမ်းလုပ်ဆောင်ပါကအ
လုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနမှအလုပ်အကိုင်ထောက်ပံ့ကြေးဆုငွေတစ်သိန်းရှစ်ထောင်ပေး
မည်။


သတ်မှတ်ချက်အရရက် (၃၀) နှင့်အထက်အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်သွားသူများ (သို့)အ
လုပ်ကိုကိုယ်ဆန္ဒအလျောက်ထွက်ခြင်းမဟုတ်ဘဲအလုပ်ထုတ်ခံရသူများသည်အစိုးရ
၏အလုပ်ရရှိရေးဝန်ဆောင်မှုဌာနများတွင်အလုပ်ရှာရန်နာမည်စာရင်းပေး၍ဝန်ဆောင်
မှုဌာန၏အကြံပြုထောက်ခံမှုဖြင့်သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီသောအိမ်နေဝန်
ဆောင်မှုဌာနနှင့်နေ့ခင်းစောင့်ရှောက်မှုစင်တာများတွင်ရက် (၃၀) အထက်ဝင်ရောက်
လုပ်ကိုင်ပြီးတစ်ပတ်၏ပျမ်းမျှအလုပ်ချိန်သည် (၃၀) နာရီမှ (၃၅) နာရီအတွင်းရှိသည့်အ
ပြင်သက်ဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီပါကလစဉ်ထိုင်ဝမ်ငွေ (၅၀၀၀) မှ
(၇၀၀၀) အတွင်းရှိသောအလုပ်အကိုင်ထောက်ပံ့ကြေးဆုငွေရရှိမည်။ဆက်လက်လုပ်
ကိုင်ပါကထောက်ပံ့ကြေးဆုငွေကိုဆက်လက်ခံယူနိုင်ပြီးလုပ်သားတစ်ဦးလျှင်အများ
ဆုံး (၁၈) လတိုင်အောင်ထောက်ပံ့ကြေးဆုငွေပေးသွားမည်။


အိုမင်းသူများတဲ့ခေတ်ကိုကြိုဆိုရာတွင်ရေရှည်စောင့်ရှောက်မှုသည်အ
လွန်အရေးကြီးသည်။လက်ရှိတွင်အစိုးရမှရေရှည်စောင့်ရှောက်မှု2.0ကို
အားကြိုးမာန်တက်တိုးချဲ့လုပ်ဆောင်ခြင်း၊ရေရှည်စောင့်စောက်မှုဖုန်းလိုင်း
1966ကိုထားရှိခြင်း၊စောင့်ရှောက်ရေးဝန်ထမ်းများလေ့ကျင့်ပေးခြင်းအစရှိ
သောမူဝါဒများကိုလုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့်စောင့်ရှောက်သူအိမ်သား၏ဝတ်လေးကို
လျှော့နည်းစေပြီးအိုမင်းသူနှင့်မသန်စွမ်းသူများလည်းပို၍ကောင်းမွန်သောနေ
ထိုင်မှုအရည်အသွေးနှင့်ဂုဏ်ရှိစွာနေထိုင်နိုင်စေမည်။


ကိုးကားရာအရင်းအမြစ်။။
ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန-ရေရှည်စောင့်ရှောက်မှုမူဝါဒကဏ္ဍ
ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန-1966ရေရှည်စောင့်ရှောက်မှုဝန်ဆောင်ရေးဖုန်းလိုင်း
အကျဉ်းမိတ်ဆက်ခြင်းဝက်ဘ်ဆိုက်

စောင့်ရှောက်ရေးဝန်ထမ်း-ဌာနအသီးသီးမှဝန်ထမ်းကိုလေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းပေးပြီး
သုံးပါ။

အလုပ်သမားရေးရာဝန်ကြီးဌာန၏သတင်းစာစောင်

Was this information helpful? Yes    No