:::

สร้างระบบดูแลผู้สูงวัยระยะยาว เตรียมรับสังคมผู้สูงอายุ

ฉลาก
ที่ตั้งTaiwan
สร้างระบบดูแลผู้สูงวัยระยะยาว เตรียมรับสังคมผู้สูงอายุ
สร้างระบบดูแลผู้สูงวัยระยะยาว เตรียมรับสังคมผู้สูงอายุ
ตี : 638
วันที่ : 2017/12/12
อัปเดต : 2018/3/20 下午 01:53:00

โครงสร้างประชากรทางสังคมของไต้หวันกำลังเข้าสู่วัยผู้สูงอายุและมีบุตรน้อย ทำให้ทุกครอบครัวมีภาระที่หนักขึ้น มีคนที่ต้องทิ้งคุณภาพชีวิตและงานเดิมเพื่อดูแลสมาชิกในครอบครัวเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ รัฐบาลจึงได้เริ่มวางแผนการดูแลผู้สูงวัยระยะยาวเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมผู้สูงอายุที่เผชิญกันอยู่ในขณะนี้

เริ่มนโยบายดูแลระยะยาว 2.0 ขยายเป้าหมายผู้ให้บริการและเพิ่มรายการให้บริการ!
การดูแลระยะยาวหมายถึงการดูแลผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือจากผู้อื่น เป็นนโยบายการดูแลเป็นระยะเวลา 10 ปีของรัฐ (หรือที่เรียกกันว่าดูแลระยะยาว 1.0)ซึ่งรัฐมีการผลักดันให้มีการดูแลระยะยาวอย่างต่อเนื่องทั้งด้านทรัพยากรและเงินสนับสนุน แต่เนื่องจากนโยบายการดูแลระยะยาว 1.0 พบกับปัญหาและความท้าทายหลายอย่าง เช่น งบประมาณสนับสนุนไม่เพียงพอ มีข้อจำกัดสำหรับผู้เข้ารับบริการระยะยาว ขาดความยืดหยุ่นในด้านการพิจารณาให้เงินสนับสนุน ขาดเจ้าหน้าที่และทรัพยากรเป็นต้น ในเดือนมกราคม ปี 2017 จึงได้เริ่มปฏิบัติตามนโยบายการดูแลระยะยาว 2.0 เพื่อส่งเสริมให้มีการดูแลอย่างครบวงจรทั้งครอบครัว บ้าน หมู่บ้าน จนถึงการพักในสถานดูแลระยะยาว สร้างรากฐานของการบริการดูแลระยะยาวโดยเริ่มจากระดับหมู่บ้าน

การดูแลระยะยาว 2.0 เป็นการรวบรวมบริการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลระยะยาว แบ่งออกเป็นระดับ ABC ทั้งสิ้น 3 ขั้น โดยรัฐกำลังเร่งผลักดันให้มีการดูแลในระดับหมู่บ้านจากการวางแผนจัดตั้งศูนย์บริการ「ศูนย์ให้บริการในหมู่บ้านแบบครบวงจร(ระดับ A)」-「ศูนย์ให้บริการแบบผสมผสาน(ระดับ B)」-「สถานีดูแลระยะยาวตามตรอกซอย(ระดับ C)」ประชาชนเพียงเข้าใช้บริการระดับใดระดับหนึ่งทั้ง A、B、C ก็จะมีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำและส่งต่อให้ไปรับบริการที่เหมาะสม ส่วนอัตราการให้บริการ รัฐเป็นผู้ออก 70% หากเป็นผู้มีรายได้น้อยรัฐออก 100% ส่วนผู้มีรายได้น้อยระดับกลางรัฐออก 90% หากต้องการทราบรายการและคุณสมบัติของผู้ที่เข้ารับบริการดูแลระยะยาว สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์หลักในส่วน “ดูแลระยะยาว 2.0”


หากต้องการทราบรายละเอียดการดูแลระยะยาว สอบถามได้ที่ “สายด่วนดูแลระยะยาว1966” เพื่อไขข้อสงสัยของท่าน
เมื่อที่บ้านมีผู้ที่ต้องการเข้ารับบริการดูแลระยะยาว สามารถโทรไปที่สายด่วนดูแลระยะยาว 1966 ได้ทุกพื้นที่ สายด่วนนี้ให้บริการข้อมูลการดูแลระยะยาว โดยมีเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลว่าพื้นที่ที่ท่านพักมีทรัพยากรดูแลระยะยาวใดบ้าง มีบริการดูแลผู้ป่วยระยะยาวใดที่เหมาะกับสมาชิกในครอบครัวของท่าน รายการให้บริการรวมไปถึง:การพยาบาลตามบ้าน การพักฟื้นในบ้านและหมู่บ้าน บริการดูแลแทน บริการดูแลรักษาช่วยซื้ออุปกรณ์เสริม เช่ายืมและปรับปรุงสถานที่พักอาศัยให้เป็นมิตรกับผู้รับการดูแล บริการอาหารที่ถูกหลักโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ บริการองค์กรดูแลระยะยาว และบริการรับส่งเป็นต้น หากต้องการทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์หลักในส่วน “สายด่วนดูแลระยะยาว1966 เปิดให้บริการแล้ว!”

เวลาให้บริการ:วันจันทร์-วันศุกร์ในเวลาราชการ (0830~1200、1330~1730)
วิธีการโทร:โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือโทรศัพท์บ้านโทรหมายเลข 「1966」โทรฟรี 5 นาทีแรก!

3 ขั้นตอนยื่นขอรับบริการดูแลระยะยาว
1.โทรศัพท์:โทรไปที่สายด่วนดูแลระยะยาว1966 (โทรฟรี 5 นาทีแรก)
2.ประเมินผล:ศูนย์บริหารดูแลของแต่ละท้องที่จะส่งเจ้าหน้าที่ไปที่บ้านเพื่อประเมินสถานะการณ์ภายในครอบครัว
3.รับบริการ:ให้บริการการพยาบาลตามบ้าน การพักฟื้นในหมู่บ้าน บริการดูแลแทน ช่วยซื้ออุปกรณ์เสริม บริการรับส่งเป็นต้น


หน่วยงานให้บริการดูแลระยะยาวมีให้บริการแบบตามบ้าน หมู่บ้าน และตามองค์กรให้บริการที่พัก
1.ตามบ้าน:ดูแลผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ โดยมีการให้บริการดูแลตามบ้าน บริการดูแลแทน การพยาบาลและพักฟื้นในบ้าน
2.ตามหมู่บ้าน:เป็นศูนย์บริการในหมู่บ้าน ที่ให้บริการดูแลในช่วงกลางวัน ช่วยดูแลให้กับครอบครัวและผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม
3.ตามองค์กรให้บริการที่พัก:ให้บริการดูแลตลอด 24 ชั่วโมง โดยแบ่งออกเป็นองค์กรประเภทพักฟื้น ประเภทดูแลระยะยาว ประเภททั่วไป บ้านพักคนชรา และบ้านพักดูแลสุขภาพจิต


หากต้องการตรวจสอบทรัพยากรที่ให้บริการของแต่ละท้องที่ สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์แผนที่สถานที่ดูแลระยะยาวของกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ(http://ltcgis.mohw.gov.tw/) หรือไปที่คลังสมบัติออนไลน์สวัสดิการสาธารณสุข(https://www.mohw.gov.tw/cp-88-224-1-34.html) เพื่อค้นหาข้อมูลศูนย์ดูแลระยะยาวของแต่ละท้องถิ่น ที่ตั้งของศูนย์ดูแลหมู่บ้าน และที่ตั้งองค์กรต่างๆเป็นต้นเพื่อตอบสนองความต้องการของเจ้าหน้าที่ดูแลระยะยาว กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานจึงได้เปิดหลักสูตรอบรมเจ้าหน้าที่ดูแลมืออาชีพ
รายละเอียดของงานเจ้าหน้าที่ดูแลรวมไปถึงการทำความสะอาดบ้านและการดูแลประจำวัน บริการดูแลร่างกาย ช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยตามคำแนะนำของพยาบาล ผู้ที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไป และมีความประสงค์จะทำหน้าที่ดูแล สามารถลงชื่อเพื่อเข้าร่วมการฝึกอบรม โดยรัฐจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดูแล 80% ถึง 100% ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ที่ตกงานนอกจากจะไม่ต้องออกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมแล้วยังจะได้รับเงินอุดหนุนประจำวันในระหว่างเข้ารับการอบรมเพื่อดูแลชีวิตประจำวันขั้นพื้นฐานอีกด้วย หากต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับเงินอุดหนุน สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ในส่วน “เงินอุดหนุนการอบรมกระทรวงแรงงาน”
สำหรับหลักสูตรการอบรมผู้ดูแลสามารถตรวจสอบได้ที่ “เว็บไซต์จัดหางานไต้หวัน” กดที่การฝึกอบรมอาชีพ>หลักสูตรอบรม>ตรวจสอบหลักสูตรอบรม>ค้นหาหลักสูตรผู้ดูแล หรือโทรสอบถามได้ที่สายด่วนโทรฟรีตลอด 24 ชั่วโมงที่หมายเลข 0800-777-888


กระทรวงแรงงานแจกเงินสนับสนุน1แสน8พันดอลล่าร์ไต้หวันสำหรับแรงงานตกงานที่ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแล
แรงงานที่ตกงานต่อเนื่องเป็นเวลา 30 วันขึ้นไปหรือออกจากงานโดยไม่เต็มใจ สามารถลงชื่อที่หน่วยงานจัดหางานของรัฐ พร้อมแนะนำให้ทำงานในหน่วยงานดูแลและศูนย์ดูแลช่วงกลางวันต่อเนื่อง 30 วันขึ้นไป และทำงานเฉลี่ยสัปดาห์ละ 30 ถึง 35 ชั่วโมง และเป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง จะได้รับเงินอุดหนุนการทำงานจำนวน5พันถึง 7 พันดอลล่าร์ไต้หวัน ได้รับสูงสุด 18 เดือนต่อคน


การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ทำให้การดูแลระยะยาวมีความสำคัญขึ้นเป็นอย่างมาก รัฐบาลจึงพยายามที่จะผลักดันให้เข้าสู่ยุคดูแลระยะยาว 2.0 จัดตั้งสายด่วนดูแลระยะยาว 1966 หลักสูตรอบรมผู้ดูแล...เป็นต้น เพื่อลดภาระของผู้ดูแล ช่วยให้ผู้สูงวัยและผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีศักดิ์ศรีมากขึ้นข้อมูลอ้างอิง:
กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม-ส่วนนโยบายดูแลระยะยาว
กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม-สายด่วนแนะนำบริการดูแลระยะยาว1966
เจ้าหน้าที่บริการ-สำหรับอบรมด้วยตนเอง
ข่าวสารกระทรวงแรงงาน

Was this information helpful? Yes    No