:::

ក្រសួងសុខាភិបាលនិងសុខុមាលភាពផ្តល់ជំនួយសំរាប់គ្រួសារមានលំបាកពិសេស

ស្លាក
ទីតាំងTaiwan
ប្រភពទិន្នន័យMinistry of Health and Welfare
ក្រសួងសុខាភិបាលនិងសុខុមាលភាពផ្តល់ជំនួយសំរាប់គ្រួសារមានលំបាកពិសេស
ក្រសួងសុខាភិបាលនិងសុខុមាលភាពផ្តល់ជំនួយសំរាប់គ្រួសារមានលំបាកពិសេស
ចុចមើល : 240
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2017/11/28
ថ្ងៃខែថ : 2017/11/28 下午 04:49:00

ដើម្បីជួយគ្រួសារមានលំបាកពិសេសដោះស្រាយការលំបាកក្នុងជីវភាព រដ្ឋាភិបាលនឹងផ្តល់ការថែរក្សាជាបន្ទាន់ ជួយគេកែលម្អបរិស្ថានរស់នៅ កំណត់ 「បទបញ្ញត្តិជួយគ្រួសារមានលំបាកពិសេស」ក្នុងនោះមានប្រាក់ជំនួយសំរាប់រស់នៅជាបន្ទាន់ ប្រាក់ឧបត្ថម្ភសំរាប់កូនរស់នៅ ប្រាក់ជំនួយសំរាប់កូនអប់រំ ប្រាក់ជំនួយសំរាប់ព្យាបាលជម្ងឺនិងរបួស ប្រាក់ឧបត្ថមភ
សំរាប់ថែទាំនិងអប់រំកូន ប្រាក់ជំនួយសំរាប់បណ្តឹង ប្រាក់ជំនួយជាឥណទានសំរាប់ធ្វើអាជីវកម្មថ្មី។

ការស្នើសុំពាក់ព័ន្ធសូមទាក់ទងជាមួយនឹងសាលាក្រុងឱវាទ ខេត្ត(ក្រុង)នានាតាមតំបន់។

Was this information helpful? Yes    No