:::

ពត៌មានអំពីសុខុមាលភាពសង្គមក្រុងតៃបី

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យTaipei City Government
ពត៌មានអំពីសុខុមាលភាពសង្គមក្រុងតៃបី
ពត៌មានអំពីសុខុមាលភាពសង្គមក្រុងតៃបី
ចុចមើល : 149
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2017/11/28
ថ្ងៃខែថ : 2017/11/28 下午 04:49:00

នៅតំបន់ពិសេសមានប្រធានបទ「សុខុមាលភាពសង្គម」នៅវេបសាយតំបន់ពិសេសសំរាប់ប្រជាជនចំនូលថ្មីនៃសាលាក្រុងតៃបី (http://nit.taipei/ )បានរៀបចំពត៌មានដូចជាជួយអ្នកមានផ្ទៃពោះ ជំនួយសេដ្ឋកិច្ច សេវាកម្មសុខុមាលភាព អង្គភាពសុខុមាលភាពសង្គម សន្តិសុខមនុស្ស ពត៌មានក្នុងជីវភាពសំរាប់ស្ត្រី បញ្ជីរាយនាមនៃក្រុមពាកព័ន្ធនឹងប្រជាជនចំនូលថ្មីជាដើម
ដើម្បីផ្តល់ឲ្យប្រជាជនចំនូលថ្មីស្វែងរកនិងប្រើប្រាស់។

Was this information helpful? Yes    No