:::

ប្រាក់ឧបត្ថម្ភសំរាប់កើតកូននិងចិញ្ចឹមកូននៅក្រុងថៅយាន់

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យTaoyuan City Government
ប្រាក់ឧបត្ថម្ភសំរាប់កើតកូននិងចិញ្ចឹមកូននៅក្រុងថៅយាន់
ប្រាក់ឧបត្ថម្ភសំរាប់កើតកូននិងចិញ្ចឹមកូននៅក្រុងថៅយាន់
ចុចមើល : 148
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2017/11/28
ថ្ងៃខែថ : 2017/11/28 下午 04:46:00

ទារកថ្មីណាពេញលក្ខណៈមួយដូចកំណត់នៅខាងក្រោមនេះ ហើយចុះអត្រានុកូលដ្ឋាននៅក្រុងថៅយាន់បន្តជាងមួយឆ្នាំ ហើយនៅពេលស្នើសុំ ឳពុកឬម្តាយរបស់ទារកនៅតែមានអត្រា
នុកូលដ្ឋាននៅក្រុងថៅយាន់ ទើបអាចស្នើសុំប្រាក់ឧបត្ថម្ភសំរាប់កើតកូននិងចិញ្ចឹមកូន ៖

1.ទារកថ្មីបានចុះបញ្ជីកំណើតនៅការិយាល័យអត្រានុកូលដ្ឋាននានានៅក្រុងថៅយាន់។
2.ទារកដែលមិនមែនកើតនៅតៃវ៉ាន់ ក្រោយពីត្រឡប់មកតៃវ៉ាន់វញ បានចុះអត្រានុកូលដ្ឋានជាដំបូងនៅការិយាល័យអត្រា
នុកូលដ្ឋាននានានៅក្រុងថៅយាន់។
(ចំពោះប្រការទី១ ការគិតអំឡុងពេលចុះអត្រានុកូលដ្ឋាន ត្រូវចាប់ពីថ្ងៃចុងក្រោយរើសទីចូលក្រុងថៅយាន់ រហូតដល់ថ្ងៃដែលទារកកើត)

ចំនួនប្រាក់បានផ្តល់(ទារកថ្មីត្រូវតែទទួលសំបុត្រកំណើត) ៖
1.កូនតែមួយ កូនម្នាក់ៗផ្តល់ប្រាក់តៃវ៉ាន់ថ្មី 30000យាន់
2.កូនភ្លោះ កូនម្នាក់ផ្តល់ប្រាក់តៃវ៉ាន់ថ្មី 35000យាន់
3.លើសពីកូនភ្លោះបី កូនម្នាក់ផ្តល់ប្រាក់តៃវ៉ាន់ថ្មី 45000យាន់

កំណត់ពាក់ព័ន្ធអំពីប្រាក់ឧបត្ថម្ភសំរាប់កើតកូននិងចិញ្ចឹមកូននៅក្រុងថៅយាន់ សូមមើលខ្លឹមសារក្នុងប្រកាសលើវេបសាយមន្ទីរសង្គមនៃសាលាក្រុងថៅយាន់។

Was this information helpful? Yes    No