:::

ប្រាក់ឧបត្ថម្ភសំរាប់ចិញ្ចឹមកូននៅក្រុងថៅយាន់

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យTaoyuan City Government
ប្រាក់ឧបត្ថម្ភសំរាប់ចិញ្ចឹមកូននៅក្រុងថៅយាន់
ប្រាក់ឧបត្ថម្ភសំរាប់ចិញ្ចឹមកូននៅក្រុងថៅយាន់
ចុចមើល : 78
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2017/11/28
ថ្ងៃខែថ : 2017/11/28 下午 04:45:00

ដើម្បីថែរក្សាសិទ្ធិកើតឡើងដោយមានសុខភាពល្អរបស់ក្មេង ហើយបន្ថយការរ៉ាប់រងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងការចិញ្ចឹមកូនរបស់គ្រួសារ សាលាថៅយាន់នឹងផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភសំរាប់ចិញ្ចឹមកូននៅក្រុងថៅយាន់សំរាប់ក្មេងមានអាយុទាបជាង3ឆ្នាំ ចំពោះកូនណាពេញលក្ខណៈ នឹងផ្តល់3000យាន់សំរាប់កូននីមួយៗរាល់ខែ រហូតដល់កូននោះមានអាយុពេញ3ឆ្នាំ។

លក្ខណៈស្នើសុំ ឯកសារត្រូវត្រៀមអំពីប្រាក់ឧបត្ថម្ភសំរាប់ចិញ្ចឹមកូននៅក្រុងថៅយាន់ សូមរកមើលវេបសាយនៃមន្ទីរសង្គមនៃសាលាក្រុងថៅយាន់

Was this information helpful? Yes    No