:::

ကျန်းမာရေးနှင့်လူမှုဖူလုံရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ထူးခြားသောအခြေအနေများကြုံတွေ့နေရသည့်မိသားစုကို ကူညီထောက်ပံ့မှုများ လုပ်ဆောင်ပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။

Label
LocationTaiwan
ကျန်းမာရေးနှင့်လူမှုဖူလုံရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ထူးခြားသောအခြေအနေများကြုံတွေ့နေရသည့်မိသားစုကို ကူညီထောက်ပံ့မှုများ လုပ်ဆောင်ပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။
ကျန်းမာရေးနှင့်လူမှုဖူလုံရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ထူးခြားသောအခြေအနေများကြုံတွေ့နေရသည့်မိသားစုကို ကူညီထောက်ပံ့မှုများ လုပ်ဆောင်ပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။
Hit : 78
Date : 2017/11/28
Updated : 2017/11/28 下午 04:41:00

ထူးခြားသောအခြေအနေများကြံုတွေ့နေရသည့်
မိသားစုများ၏နေထိုင်မှုအခက်အခဲများကိုဖြေရှင်းပေး
ရန်နှင့် စီးပွားရေးအခြေအနေပိုမိုကောင်းမွန်လာစေ
ရန် အစိုးရမှ “ထူးခြားအခြေအနေကြံုတွေ့နေရသည့်
မိသားစုများ၏ထောက်ပံ့ခြင်းဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများ”
သတ်မှတ်ပြီး အရေးပေါ်ထောက်ပံ့ကြေး၊သားသမီးနေ
ထိုင်မှုထောက်ပံ့ငွေ၊သားသမီးပညာရေးထောက်ပံ့ငွေ၊
ဆေးဝါးကုသမှုထောက်ပံ့ငွေ၊ကလေးသူငယ်စောင့်
ရှောက်မှုထောက်ပံ့ငွေ၊ဥပဒေတရားစွဲဆိုမှုထောက်ပံ့
ကြေးနှင့် ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းထူထောင်လိုသူများအ
တွက်လုပ်ငန်းချေးငွေထောက်ပ့ံကြေးဟူ၍ ထောက်ပံ့
ကြေးအမျိုးမျိုးပေးသည်။

ထောက်ပံ့ကြေးနှင့်ပတ်သက်၍မေးမြန်းလိုသည်
များရှိလျှင် မိမိအိမ်ထောင်စုရှိရာမြို့၊မြို့နယ်(မြို့)အ
စိုးရတွင် မေးမြန်းပါ။

Was this information helpful? Yes    No