:::

ထိုင်ပေမြို့လူမှုဖူလုံးရေးသတင်းများ

Label
Location
Hit : 141
Date : 2017/11/28
Updated : 2017/11/28 下午 04:39:00

ထိုင်ပေမြို့အစိုးရ နိုင်ငံသားသစ်များ၏သီးသန့်
ကဏ္ဍဝက်ဘ်ဆိုက် (http://nit.taipei/) “လူမှုဖူလုံ
ရေး”ကဏ္ဍတွင် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းထောက်ပံ့မှု၊စီး
ပွားရေးထောက်ပံ့မှု၊လူမှုဖူလုံရေးဝန်ဆောင်မှု၊လူမှုဖူ
လုံရေးအဖွဲ့အစည်းများ၊လုံခြုံရေး၊အမျိုးသမီးနေထိုင်
ရေးလုံခြံုမှုဆိုင်ရာသတင်းများ၊နိုင်ငံသားသစ်များနှင့်
သက်ဆိုင်သောအဖွဲ့အစည်းများ၏နာမည်စာရင်း အစရှိ
သည်များကို နိုင်ငံသားသစ်များ သွားရှောက်ရှာဖွေ
ကြည့်ရှုနိုင်သည်။

Was this information helpful? Yes    No