:::

ထောင်ယွမ်မြို့၏သားဖွားထောက်ပံ့ငွေ

Label
Location
Hit : 67
Date : 2017/11/28
Updated : 2017/11/28 下午 04:38:00

မိခင် သို့မဟုတ်ဖခင်၏အိမ်ထောင်စုသည် ထောင်ယွမ်မြို့တွင်တစ်နှစ်နှင့်အထက်ရှိပြီး လက်ရှိလည်းတည်ရှိနေသေးသည့်ရင်သွေးငယ်များ သားဖွား
ထောက်ပံ့ငွေလျှောက်၍ရသည်။

၁။ ထောင်ယွမ်မြို့ရှိအိမ်ထောင်စုမှတ်ပုံတင်ရုံးအသီးသီးတွင် မွေးစာရင်းသွားသွင်းပါ။

၂။ ပြည်ပတွင်မွေးဖွားသူများဖြစ်ပါက ပြည်တွင်းသို့ပြန်လာပြီးချိန်တွင် ထောင်ယွမ်မြို့ရှိအိမ်ထောင်စုမှတ်ပုံတင်ရုံးအသီးသီးတွင် ပထမဆုံးအကြိမ်
အိမ်ထောင်စုဇယားသွင်းပါ။
(အိမ်ထောင်စုဇယားသက်တမ်းကို နောက်ဆုံးအကြိမ်ထောင်ယွမ်မြို့သိုအိမ်ထောင်စုဝင်လာသည့်ရက်မှစ၍ ကလေးမွေးသည့်နေ့အထိတွက်သည်။)


ထောက်ပံ့ကြေးငွေ(ရင်သွေးငယ်၏မွေးစာရင်းအလိုက်ပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။)
၁။ တစ်သားမွေးဆိုလျှင် ထိုင်ဝမ်ငွေ(၃၀၀၀၀)
၂။ အမွှာဆိုလျှင် ရင်သွေးတစ်ဦးကိုထိုင်ဝမ်ငွေ(၃၅၀၀၀)စီ
၃။ သုံးမွှာပူးနှင့်အထက်ဆိုလျှင် ရင်သွေးတစ်ဦးကိုထိုင်ဝမ်ငွေ(၄၅၀၀၀)စီ

ထောင်ယွမ်မြို့၏မွေးဖွားခြင်းထောက်ပံ့ကြေးနှင့်ပတ်သက်သည့် သတ်မှတ်ချက်များကို ထောင်ယွမ်မြို့အစိုးရ လူမှုရေးဝန်ကြီးဌာနဝက်ဘ်ဆိုက်မှကြေညာ
ထားသည်များသာ အမှန်ဖြစ်သည်။

Was this information helpful? Yes    No