:::

Trợ cấp sinh con thành phố Đào Viên

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuTaoyuan City Government
Lượt : 129
Ngày : 2017/11/28
Cập nhật : 2017/11/28 下午 04:10:00

Trẻ sơ sinh phù hợp một trong những quy định dưới đây, có hộ tịch tại thành phố Đào Viên liên tục 1 năm trở lên, hơn nữa khi xin bố hoặc mẹ vẫn có hộ tịch tại thành phố, được xin trợ cấp sinh đẻ nuôi con.
1.Trẻ sơ sinh làm đăng ký sinh tại các Sở hộ chính của thành phố.
2.Trẻ sơ sinh không sinh trong nước, sau khi về nước làm đăng ký hộ tịch lần đầu tại các Sở hộ chính của thành phố.
(Việc tính toán thời gian có hộ tịch nói trên, tính từ ngày cuối cùng di chuyển vào thành phố đến ngày trẻ sơ sinh được sinh ra).

Tiền được cấp ( căn cứ vào việc Trẻ sơ sinh nhận được giấy chứng sinh)
1.Mang thai 1 mỗi thai nhi được cấp 3 0000 Đài tệ
2.Mang thai đôi mỗi thai nhi được cấp 35000 Đài tệ.
3.Mang thai 3 trở lên, mỗi thai nhi được cấp 45000 Đài tệ

Quy định liên quan đến trợ cấp sinh con của thành phố Đào Viên xin hãy căn cứ vào Nội dung thông báo tại website Cục xã hội chính quyền thành phố Đào Viên.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không