:::

ប្រាក់ឧបត្ថម្ភចិញ្ចឹមកូនសំរាប់គ្រួសារដែលឳពុកម្តាយគ្មានការធ្វើ

ស្លាក
ទីតាំងTaiwan
ប្រភពទិន្នន័យMinistry of Health and Welfare
ប្រាក់ឧបត្ថម្ភចិញ្ចឹមកូនសំរាប់គ្រួសារដែលឳពុកម្តាយគ្មានការធ្វើ
ប្រាក់ឧបត្ថម្ភចិញ្ចឹមកូនសំរាប់គ្រួសារដែលឳពុកម្តាយគ្មានការធ្វើ
ចុចមើល : 116
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2017/11/21
ថ្ងៃខែថ : 2017/11/21 下午 05:06:00

ចំពោះគ្រួសារដែលមានឳពុកម្តាយមួយភាគីឬពីរភាគី(មិនថាសញ្ជាតិអ្វី) គ្មានការធ្វើដោយសារត្រូវតែចិញ្ចឹមកូនអាយុ0-2(ត្រូវមានសញ្ជាតិតៃវ៉ាន់)ដោយខ្លួនឯង ហើយអត្រាពន្ធទូទៅរបស់ឳពុកម្តាយមិនដល់20% នឹងផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ2,500យាន់ឲ្យក្មេងនីមួយៗរាល់ខែ។


ចំពោះក្មេងដែលបញ្ចប់ការចុះបញ្ជីកំណើតឬអត្រានុកូល
ដ្ឋានជាដំបូងក្នុង60ថ្ងៃក្រោយពីកើតរួច ហើយស្នើសុំ អាចផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភចាប់ពីថ្ងៃកើតបាន។


អំពីពត៌មានកាន់តែច្រើន សូមមើលវេបសាយនៃមន្ទីរ(ការិយាល័យ)សង្គមនៃសាលាក្រុងខេត្តនានា។

Was this information helpful? Yes    No