:::

1957ទូរស័ព្ទពិសេសពិគ្រោះយោបល់សុខុមាលភាព

ស្លាក
ទីតាំងTaiwan
ប្រភពទិន្នន័យMinistry of Health and Welfare
1957ទូរស័ព្ទពិសេសពិគ្រោះយោបល់សុខុមាលភាព
1957ទូរស័ព្ទពិសេសពិគ្រោះយោបល់សុខុមាលភាព
ចុចមើល : 94
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2017/11/21
ថ្ងៃខែថ : 2017/11/21 下午 05:06:00

គោលបំណងនៃការរៀបចំ1957ទូរស័ព្ទពិសេសពិគ្រោះយោបល់សុខុមាលភាពគឺជួយគ្រួសារឬបុគ្គលិកដែលមានលំបាកក្នុងជីវភាព តាមរយៈរៀបចំសេវាកម្មនិងធនធាននានាក្នុងអង្គភាពរដ្ឋនិងឯកជនឲ្យសមាហរណកម្ម ផ្តល់សេវាកម្មពិគ្រោះយោបល់សុខុមាលភាពសង្គមនិងជូនដំណឹងណែនាំតាមរយៈទីកន្លែងតែមួយ ធ្វើឲ្យប្រជាជនដែលត្រូវការសេវាកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងសុខុមាលភាពសង្គម ឲ្យតែហៅទូរស័ព្ទមួយ ក៏អាចទទួលបានសេវាកម្មល្អប្រសើរបាន។

ពេលវេលាផ្តល់សេវាកម្ម ៖ ពីម៉ោង8ពេលព្រឹកដល់ម៉ោង22ពេលយប់រាល់ថ្ងៃ

ពេលវេលាទទួលទូរស័ព្ទដោយខ្លួនឯងរបស់សាលាតំបន់ ៖
1.ក្រុងស៊ីនបី ៖ ពីម៉ោង8ពេលព្រឹកដល់ម៉ោង18ពេលយប់ ពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យ
2.ខេត្តស៊ីនបី ៖ ពីម៉ោង8ពេលព្រឹកដល់ម៉ោង18ពេលយប់ ពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រ


ខ្លឹមសារសេវាកម្ម ៖ ផ្តល់សេវាកម្មពិគ្រោះយោបល់សុខុមាលភាពសង្គមនានានិងជូនដំណឹងណែនាំអំពីការជួយសង្គ្រោះជាបន្ទាន់ ជួយសង្គ្រោះសង្គម សុខុមាលភាពសំរាប់មនុស្សចាស់ សុខុមាលភាពសំរាប់ជនពិការ សុខុមាលភាពសំរាប់កុមារ ជួយគ្រួសារមានលំបាកពិសេស និងការធានារ៉ាប់រងប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំពលរដ្ឋជាដើម ដោយឥតគិតថ្លៃ។

Was this information helpful? Yes    No