:::

ខ្សែភាពយន្តឯកសារ(រយៈពេលយូរ)ស្តីពីផែនការបណ្តុះបណ្តាលក្រៅស្រុកសំរាប់កូនរបស់ប្រជាជនចំនូលថ្មីនៅឆ្នាំ2017

ស្លាក
ទីតាំងTaiwan
ប្រភពទិន្នន័យNational Immigration Agency, Ministry of the Interior
ចុចមើល : 127
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2017/11/21
ថ្ងៃខែថ : 2017/11/21 下午 03:15:00


Was this information helpful? Yes    No