:::

ផែនការបណ្តុះបណ្តាលក្រៅស្រុកសំរាប់កូនរបស់ប្រជាជនចំនូលថ្មីនៅឆ្នាំ2017 - អាល់ប៊ុមលទ្ធផលក្នុងវ៉ាកងធំ

ស្លាក
ទីតាំងTaiwan
ប្រភពទិន្នន័យNational Immigration Agency, Ministry of the Interior
ចុចមើល : 180
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2017/11/21
ថ្ងៃខែថ : 2017/11/21 下午 03:14:00

Was this information helpful? Yes    No