:::

နေထိုင်ခွင့်ကတ်ရှိပါက အလုပ်လုပ်ခွင့်ကတ်မလိုပါ။

နေထိုင်ခွင့်ကတ်ရှိပါက အလုပ်လုပ်ခွင့်ကတ်မလိုပါ။
နေထိုင်ခွင့်ကတ်ရှိပါက အလုပ်လုပ်ခွင့်ကတ်မလိုပါ။
Hit : 422
Date : 2017/10/31
Updated : 2017/10/31 下午 03:54:00

နိုင်ငံသားသစ်များဖြစ်သော နိုင်ငံခြားနှင့်တရုတ် ပြည်မမှလာသောအိမ်ထောင်ဘက်များကို ပိုမိုစောင့်
ရှောက်နိုင်ရန် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန လူဝင်မှုကြီး
ကြပ်ရေးအေဂျင်စီသည် ထိုင်ဝမ်သက္ကရာဇ်၁၀၀/၉/၁၆
ရက်နေ့မှစ၍ နိုင်ငံခြားနှင့်တရုတ်ပြည်မအိမ်ထောင်
ဘက်များ၏နေထိုင်ခွင့်ကတ်တွင် “ဤကတ်ကိုကိုင်
ဆောင်သူသည် အလုပ်လုပ်ခွင့်ကတ်ထပ်လျှောက်ရန်
မလို”ဟူသောစာသားများကိုဖြည့်စွက်ရေးသားထားပြီး ထိုင်ဝမ်တွင်နိုင်ငံသားသစ်များ၏အလုပ်လုပ်ခွင့်ကို
အာမခံပေးသည်။

“အလုပ်အကိုင်ဝန်ဆောင်မှုများအက်ဥပဒေ”နှင့်
“ထိုင်ဝမ်ဒေသနှင့်တရုတ်ပြည်မဒေသနေထိုင်သူများ၏
ဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ချက်”များအရ နိုင်ငံခြား
နှင့်တရုတ်ပြည်မမှလာသောအိမ်ထောင်ဘက်များ
သည် ထိုင်ဝမ်တွင်နေထိုင်ခွင့်ကတ်ရရှိပြီးလျှင် အခြား
နိုင်ငံခြားသားများကဲ့သို့ အလုပ်လုပ်ခွင့်ကတ်ထပ်
လျှောက်ရန် မလိုပဲအလုပ်လုပ်၍ရသည်။

Was this information helpful? Yes    No