:::

အလုပ်လက်မဲ့များကို အိမ်တွင်းကူညီစောင့်ရှောက်မှု ဝန်ဆောင်မှုများတွင် ပါဝင်လုပ်ဆောင်ရန်အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနမှ တိုက်တွန်းသည်။

Label
LocationTaiwan
အလုပ်လက်မဲ့များကို အိမ်တွင်းကူညီစောင့်ရှောက်မှု ဝန်ဆောင်မှုများတွင် ပါဝင်လုပ်ဆောင်ရန်အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနမှ တိုက်တွန်းသည်။
အလုပ်လက်မဲ့များကို အိမ်တွင်းကူညီစောင့်ရှောက်မှု ဝန်ဆောင်မှုများတွင် ပါဝင်လုပ်ဆောင်ရန်အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနမှ တိုက်တွန်းသည်။
Hit : 79
Date : 2017/10/31
Updated : 2017/10/31 下午 03:50:00

၁။ေစာင္႔ေရွာက္ျခင္းဆိုင္ရာဝန္ေဆာင္မႈတြင္လုိအပ္
ေသာလုပ္သားအင္အားကိုျဖည္႔စြက္နိုင္ရန္နွင္႔ အလုပ္
မဲ႔လုပ္သားမ်ားအလုပ္ျပန္လည္ရရွိနိုင္ရန္ရည္ရြယ္၍
အလုပ္မဲ႔သြားေသာလုပ္သားမ်ား အိမ္တြင္းကူညီ
ေစာင္႔ေရွာက္မႈေပးေသာဌာနမ်ားနွင္႔ေန႔ခင္းကူညီ
ေစာင္႔ေရွာက္မႈစင္တာမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္
ၾကရန္ တိုက္တြန္းသည္။ထို႔အျပင္ အလုပ္မဲ႔လုပ္သား
မ်ားအလုပ္ျပန္လည္ရရွိလွ်င္ဆုလာဒ္ေငြမ်ားေပးျခင္း
အစီအစဥ္ကိုလဲျပဳလုပ္ခဲ႔သည္။

၂။ ရက္(၃၀)နွင္႔အထက္ဆက္တိုက္ အလုပ္မရွိေသာအ
လုပ္သမားမ်ားနွင္႔ ကုိယ္႔ဆႏၵအရအလုပ္ထြက္ျခင္းမဟုတ္ပဲ
အလုပ္ျဖဳတ္ခံရေသာအလုပ္သမားမ်ား အစိုးရ အလုပ္အ
ကိုင္ရရွိေရးဝန္ေဆာင္မႈကိုယ္စားလွယ္ရံုးမ်ားတြင္ အလုပ္ရွာ
ေဖြလိုေၾကာင္းမွတ္တမ္းသြားတင္ပါ။သက္ဆိုင္ရာနွင္႔ေဆြး
ေႏြးတိုင္ပင္ၿပီး မိတ္ဆက္ေပးေသာအိမ္ေနေစာင္႔ေရွာက္ေရး
ဝန္ေဆာင္မႈအဖြဲ႔(သို႔)ေန႔ခင္းေစာင္႔ေရွာက္ေရးဝန္ေဆာင္မႈ
စင္တာမ်ားတြင္ ရက္(၃၀)နွင္႔အထက္အလုပ္ဆက္တိုက္
လုပ္ခဲ႔ၿပီး သက္ဆိုင္ရာသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားနွင္႔ကိုက္ညီပါက
အစိုးရ အလုပ္အကိုင္ရရွိေရးဝန္ေဆာင္မႈကိုယ္စားလွယ္ရံုး
မ်ားတြင္ အလုပ္ဝင္ေရာက္ျခင္းေထာက္ပံ႔ေငြကို ခ်က္ခ်င္း
ေလွ်ာက္လို႔ရပါတယ္။တစ္လလွ်င္ငါးေထာင္မွခုနစ္ေထာင္အ
တြင္းျဖစ္ၿပီး အၾကာဆံုး(၁၈)လထိေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Was this information helpful? Yes    No