:::

ក្រុងកៅស្យុងសកម្មភាព「បុណ្យម្ហូបអាហារឆ្ងាញ់ពិសាshowថ្មី」

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យKaohsiung City Government
ក្រុងកៅស្យុងសកម្មភាព「បុណ្យម្ហូបអាហារឆ្ងាញ់ពិសាshowថ្មី」
ក្រុងកៅស្យុងសកម្មភាព「បុណ្យម្ហូបអាហារឆ្ងាញ់ពិសាshowថ្មី」
ចុចមើល : 203
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2017/10/31
ថ្ងៃខែថ : 2017/10/31 下午 03:23:00

មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់សេវាសំរាប់គ្រួសាររបស់ប្រជាជនចំនូលថ្មីនិងស្ត្រីលូជូក្នុងក្រុងកៅស្យុងនឹងធ្វើឡើងសកម្មភាព「បុណ្យម្ហូបអាហារឆ្ងាញ់ពិសាshowថ្មី」ហើយផ្តល់ឱកាសពិសាម្ហូបអាហារដ៏ឆ្ងាញ់របស់ប្រជាជនចំនូលថ្មីក្នុងសហគមន៍សំរាប់ភ្ញៀវ180នាក់ដែលចុះឈ្មោះមុនគេ!

ពេលវេលា៖ ម៉ោង9:00-12:00 ថ្ងៃទី11 ខែវិច្ឆិកា(ថ្ងៃសៅរ៍) ឆ្នាំ2017
ទីកន្លែង ៖ មន្ទីរផ្តល់សេវាសុខុមាលភាពសង្គមលូជូក្រុងកៅស្យុង

ទូរស័ព្ទពិសេសសំរាប់ចុះឈ្មោះ ៖ 07-6962779

Was this information helpful? Yes    No