:::

ក្រុងតៃបី សកម្មភាពសាកល្បងធ្វើជា「អ្នកបំរើអ្នកស្រីទើបសម្រាលកូន」

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យTaipei City Government
ក្រុងតៃបី សកម្មភាពសាកល្បងធ្វើជា「អ្នកបំរើអ្នកស្រីទើបសម្រាលកូន」
ក្រុងតៃបី សកម្មភាពសាកល្បងធ្វើជា「អ្នកបំរើអ្នកស្រីទើបសម្រាលកូន」
ចុចមើល : 114
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2017/10/31
ថ្ងៃខែថ : 2017/10/31 下午 03:20:00

ទីតាំងថ្នាក់ថ្នមក្នុងសហគមន៍ប្រជាជនចំនូលថ្មីនៃខណ្ឌខាងលិចនៃក្រុងតៃបីនឹងធ្វើឡើងសកម្មភាពសាកល្បងប្រកបរបរអាជីវកម្មនិងស្វែងរកចំណេះដឹងពី「អ្នកបំរើអ្នកស្រីទើបសម្រាលកូន(អ្នកស្រីប្រចាំខែ)」អ្នកស្រីប្រចាំខែទទួលខុសត្រូវសំខាន់ចំពោះការថែទាំផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តរបស់ម្តាយ សូមស្វាគមន៍មកចុះឈ្មោះដើម្បីយល់ស្គាល់!

ពេលវេលា ៖ ម៉ោង13:30-16:30 ថ្ងៃទី11 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ2017
ទីកន្លែង ៖ ជំនាន់ទី8នៃអាគារយុវនារីYWCA

ទូរស័ព្ទពិសេសសំរាប់ចុះឈ្មោះ ៖ 02-23616577 ផ្ទេរលេខសាខា33

Was this information helpful? Yes    No