:::

ទទូលបានអាជ្ញាប័ណ្ណស្នាក់នៅ ក៏មិនបាច់ស្នើសុំអាជ្ញាប័ណ្ណការងារទេ

ស្លាក
ទីតាំងTaiwan
ប្រភពទិន្នន័យNational Immigration Agency, Ministry of the Interior
ទទូលបានអាជ្ញាប័ណ្ណស្នាក់នៅ ក៏មិនបាច់ស្នើសុំអាជ្ញាប័ណ្ណការងារទេ
ទទូលបានអាជ្ញាប័ណ្ណស្នាក់នៅ ក៏មិនបាច់ស្នើសុំអាជ្ញាប័ណ្ណការងារទេ
ចុចមើល : 411
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2017/10/31
ថ្ងៃខែថ : 2017/10/31 下午 03:07:00

ដើម្បីបង្កើនការថែទាំចំពោះប្តីឬប្រពន្ធរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
តៃវ៉ាន់មកពីបរទេសនិងមហាដីគោកដែលជាប្រជាជនចំនូលថ្មី
ចាប់ពីថ្ងៃទី16 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ2011 នាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍នៃក្រសួងការងារបានបន្ថែមកំណត់សំគាល់មានពាក្យថា 「កាលណាអ្នកកាន់អាជ្ញាប័ណ្ណនេះធ្វើការមិនបាច់ស្នើសុំអាជ្ញាប័ណ្ណការងារទេ」លើអាជ្ញាប័ណ្ណស្នាក់នៅសំរាប់ប្តីឬប្រពន្ធរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់មកពីបរទេសនិងមហាដីគោក ដើម្បីធានាសិទ្ធិធ្វើការនៅតៃវ៉ាន់របស់គេ។

តាមកំណត់ពាក់ព័ន្ធក្នុង「ច្បាប់ស្តីពីសេវាកម្មការងារ」និង「បទបញ្ញត្តិអំពីទំនាក់ទំនងប្រជាជនរវាងតំបន់តៃវ៉ាន់និងមហាដីគោក」ប្តីឬប្រពន្ធរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់មកពីបរទេសនិងមហាដីគោកដែលទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណស្នាក់នៅមានភាពខុសគ្នាពីជនបរទេសធម្មតា ដើមឡើយ គេក៏មិនបាច់ស្នើសុំអាជ្ញា
ប័ណ្ណក៏អាចធ្វើការនៅតៃវ៉ាន់បាន។

Was this information helpful? Yes    No