:::

ចូលរួមការប្រឡងជំនាញដែលធ្វើឡើងដោយក្រសួងការងារ នឹងផ្តល់សេវាកម្មអានសំនួរផ្ទាល់មាត់

ស្លាក
ទីតាំងTaiwan
ប្រភពទិន្នន័យMinistry of Labor
ចូលរួមការប្រឡងជំនាញដែលធ្វើឡើងដោយក្រសួងការងារ នឹងផ្តល់សេវាកម្មអានសំនួរផ្ទាល់មាត់
ចូលរួមការប្រឡងជំនាញដែលធ្វើឡើងដោយក្រសួងការងារ នឹងផ្តល់សេវាកម្មអានសំនួរផ្ទាល់មាត់
ចុចមើល : 82
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2017/10/31
ថ្ងៃខែថ : 2017/10/31 下午 03:05:00

កាលណាប្រជាជនចំនូលថ្មីចុះឈ្មោះចួលរួមការប្រឡងជំនាញរបស់អ្នកជំនាញទូទាំងប្រទេស គឺការប្រឡងវិជ្ជាជីវៈថ្នាក់៣(ឬបច្ចេកទេសថ្នាក់មួយ) ដូចជា「ធ្វើម្ហូបអាហារចិន」「កែសម្ផស្ស」「អ៊ុតសកស្ត្រី」「អ្នកថែទាំកូន」「អ្នកបំរើថែទាំ」「អាងម្ហូបអាហារ-ធ្វើនំបែបអ៊ឺរុប」「អាងម្ហូបអាហារ-ធ្វើនំប៉័ង」ក្នុងការប្រឡង តាមកំណត់ អាចផ្តល់សេវាអានសំនួរប្រឡងដោយភាសាចិន(ចាក់CD)។

Was this information helpful? Yes    No