:::

វេបសាយរៀនសូត្រឌីជីថល 「សាលាeវិស័យទេសចរណ៍」 នៃមន្ទីរទេសចរណ៍នៃក្រសួងគមនាគមន៍

ស្លាក
ទីតាំងTaiwan
ប្រភពទិន្នន័យTourism Bureau, MOTC
វេបសាយរៀនសូត្រឌីជីថល 「សាលាeវិស័យទេសចរណ៍」 នៃមន្ទីរទេសចរណ៍នៃក្រសួងគមនាគមន៍
វេបសាយរៀនសូត្រឌីជីថល 「សាលាeវិស័យទេសចរណ៍」 នៃមន្ទីរទេសចរណ៍នៃក្រសួងគមនាគមន៍
ចុចមើល : 179
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2017/10/31
ថ្ងៃខែថ : 2017/10/31 下午 03:01:00

ដើម្បីផ្តល់មធ្យោបាយរៀនដោយខ្លួនឯងងាយជាងគេសំរាប់ធនធានមនុស្សទេសចរណ៍ មន្ទីរទេសចរណ៍នៃក្រសួងគមនាគមន៍បានបង្កើតវេបសាយរៀនសូត្រឌីជីថល 「សាលាe
វិស័យទេសចរណ៍」(https://elearning.taiwan.net.tw)

ចំពោះមនុស្សធ្វើអាជីវកម្មទេសចរណ៍ សណ្ឋាគារ កំសាន្ត និងមនុស្សធ្វើអាជីវកម្មផ្ទះសំណាក់ បុគ្គលិកក្នុងអង្គការពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យទេសចរណ៍ គ្រូបង្រៀននិងនិស្សិតក្នុងផ្នែកពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យទេសចរណ៍ក្នុងមហាវិទ្យាល័យ និងប្រជាជនដែលចង់ចូលរួមវិស័យទេសចរណ៍ វេបសាយនេះផ្តល់ខ្លឹមសារកម្មវិធីសិក្សា
ឌីជីថលជាច្រើន រួមទាំងកិច្ចការអំពីសេវាកម្មវិស័យទេសចរណ៍ កម្មវិធីលក់ដូរមានលក្ខណៈច្នៃប្រឌិត ការបណ្តុះបណ្តាលមុនធ្វើការ ការចែករំលែកករណីពិសេស ...និងចំណេះដឹងនិងជំនាញដែលអាចប្រើប្រាស់បានគ្រប់ប្រភេទ។

បានបង្កើតបរិស្ថានរៀនសូត្រឌីជីថលប្រកបដោយលក្ខណៈគ្រប់បែបយ៉ាងនិងរស់រវើក។

Was this information helpful? Yes    No