:::

ទីតាំងផ្តល់សេវាក្នុងសហគមន៍ប្រជាជនចំនូលថ្មីនៅក្រុងតៃចុង

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យTaichung City Government
ចុចមើល : 115
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2017/10/31
ថ្ងៃខែថ : 2018/3/20 下午 03:03:00

ដើម្បីបង្កើនសិទ្ធិរបស់ប្រជាជនចំនូលថ្មីនិងគ្រួសាររបស់គេនៅក្រុងតៃចុង ធ្វើឲ្យប្រជាជនចំនូលថ្មីនិងគ្រួសាររបស់គេចូលរួមក្នុងសង្គម មន្ទីរសង្គមកិច្ចនៃសាលាក្រុងតៃចុងបានរៀបចំទីតាំង
តាមតំបន់សំរាប់ប្រជាជនចំនូលថ្មី ដើម្បីផ្តល់ធនធានសេវាកម្មនៅតំបន់។ រហូតដល់ខែសេហា ឆ្នាំ2017 រួមទាំងអស់បានរៀបចំទីតាំងផ្តល់សេវាសហគមន៍ប្រជាជនចំនូលថ្មី17កន្លែង អំពីពត៌មានទំនាក់ទំនងពាក់ព័ន្ធ ចូរទាញយកឯកសារតភ្ជាប់។

Was this information helpful? Yes    No