:::

Điểm chính trong công tác Bộ Lao động khuyến khích người lao động thất nghiệp làm công việc chăm sóc phục vụ .

nhãn
vị tríTaiwan
nguồn dữ liệuMinistry of Labor
Điểm chính trong công tác Bộ Lao động khuyến khích người lao động thất nghiệp làm công việc chăm sóc phục vụ .
Điểm chính trong công tác Bộ Lao động khuyến khích người lao động thất nghiệp làm công việc chăm sóc phục vụ .
Lượt : 137
Ngày : 2017/10/27
Cập nhật : 2017/10/27 下午 05:15:00

1.Nhằm củng cố nhân lực ngành phục vụ chăm sóc và hỗ trợ lao động thất nghiệp tìm việc làm, khích lệ lao động thất nghiệp tham gia vào đơn vị phục vụ cư dân và trung tâm chăm sóc ban ngày làm công việc phục vụ chăm sóc, thực hiện biện pháp khuyến khích lao động thất nghiệp tìm việc làm.


2.Lao động thất nghiệp mà thời gian thất nghiệp liên tục 30 ngày trở lên hoặc thôi việc không tự nguyện thực hiện đăng ký tìm việc làm tại Cơ quan dịch vụ việc làm công lập, đồng thời qua tư vấn việc làm giới thiệu được tuyển dụng tại Đơn vị phục vụ cư dân hoặc Trung tâm chăm sóc ban ngày liên tục đạt 30 ngày trở lên, và phù hợp quy định liên quan, thì có thể xin trợ cấp khuyến khích tìm việc mỗi tháng 5000 đến 7000 Đài tệ tại Cơ quan dịch vụ việc làm công lập, tối đa cấp 18 tháng.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không