:::

Cứ điểm phụ vụ cộng đồng Cư dân mới thành phố Đài Trung

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuTaichung City Government
Lượt : 112
Ngày : 2017/10/27
Cập nhật : 2018/3/20 下午 03:01:00

Để thúc đẩy quyền lợi cư dân mới và gia đình họ tại thành phố Đài Trung, khiến cư dân mới và gia đình của họ được hòa nhập xã hội, Cục Xã hội chính quyền thành phố Đài Trung thành lập cứ điểm mang tính khu vực dành cho Cư dân mới nhằm cung cấp nguồn phục vụ bản địa hóa. Tính đến cuối tháng 8 năm 2017 tổng cộng thành lập 17 cứ điểm phục vụ cộng đồng Cư dân mới, thông tin liên hệ liên quan xin hãy tải phụ lục.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không