:::

အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနမှ အလုပ်လက်မဲ့ထောက်ပံ့ကြေးကို ပေးဆောင်ပါသည်။

Label
LocationTaiwan
အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနမှ အလုပ်လက်မဲ့ထောက်ပံ့ကြေးကို ပေးဆောင်ပါသည်။
အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနမှ အလုပ်လက်မဲ့ထောက်ပံ့ကြေးကို ပေးဆောင်ပါသည်။
Hit : 108
Date : 2017/10/16
Updated : 2017/10/16 下午 05:22:00

၁။ အောက်ပါအချက်များနှင့်ကိုက်ညီသည့် အလုပ်အ
ကိုင်အာမခံစနစ်ပါဝင်ထားသောလုပ်သားများ အလုပ်
လက်မဲ့ထောက်ပံ့ကြေးကို လျှောက်၍ရသည်။

(၁) အလုပ်ကိုကိုယ့်သဘောနှင့်ထွက်ခြင်းမဟုတ်ပဲ အ
လုပ်ရှင်မှထုတ်ခြင်း

(၂) အလုပ်ထွက်ပြီးအလုပ်အကိုင်အာမခံစနစ်မှထွက်
လိုက်သည့်ရက်မှစ၍ ရှေ့သုံးနှစ်အတွင်း အာမခံသက်
တမ်းတစ်နှစ်ပြည့်သည့်လုပ်သားများ

(၃) အလုပ်အကိုင်လုပ်နိုင်သေးသော အလုပ်ဆက်
လက်လုပ်ကိုင်လိုသောလုပ်သားများ

(၄) အစိုးရအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေးဝန်ဆောင်မှုအဖွဲ့
အစည်းများတွင် အလုပ်ရှာလိုကြောင်းသွားရောက်
မှတ်တမ်းပေးထားပြီး နှစ်ပတ်အတွင်းကိုက်ညီသည့်အ
လုပ်ရှာမပေးနိုင်ခြင်း သို့မဟုတ်အသက်မွေးဝမ်း
ကျောင်းသင်တန်းများမစီစဉ်ပေးခြင်း

၂။ အလုပ်လက်မဲ့ထောက်ပံ့ကြေးကို အလုပ်မှထွက်ပြီး
အလုပ်အကိုင်အာမခံစနစ်မှထွက်သည့်လမှစ၍ ရှေ့
ခြောက်လအတွင်း အာမခံစနစ်တွင် အာမခံထားသော
ပျမ်းမျှလစာ၏၆၀%ကို လစဉ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ထောက်ပံ့ကြေးပေးချိန်ကို အစိုးရအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေ
ရေးဝန်ဆောင်မှုအဖွဲ့အစည်းများတွင် အလုပ်ရှာလို
ကြောင်းသွားရောက်မှတ်တမ်းတင်သည့်ရက်နောက်
ပိုင်း ၁၅ရက်မှစ၍တွက်သည်။အသေးစိပ်သတင်းများ
ကို အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန အလုပ်သမားအာမခံ
ကြေးဗျူရိုဝက်ဘ်ဆိုက်
http://www.bli.gov.tw/default.aspx)တွင်
ရှာဖွေကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

Was this information helpful? Yes    No