:::

အာရှေ့တောင်အာရှခရီးသွားဧည့်လမ်းညွှန်ကျွမ်းကျင်သူများကို ပျိုးထောင်ပြီး အာရှတောင်ပိုင်းနိုင်ငံများသို့ ခရီးသွားလုပ်ငန်းဈေး ကွက်တိုးချဲ့

အာရှေ့တောင်အာရှခရီးသွားဧည့်လမ်းညွှန်ကျွမ်းကျင်သူများကို ပျိုးထောင်ပြီး အာရှတောင်ပိုင်းနိုင်ငံများသို့ ခရီးသွားလုပ်ငန်းဈေး ကွက်တိုးချဲ့
အာရှေ့တောင်အာရှခရီးသွားဧည့်လမ်းညွှန်ကျွမ်းကျင်သူများကို ပျိုးထောင်ပြီး အာရှတောင်ပိုင်းနိုင်ငံများသို့ ခရီးသွားလုပ်ငန်းဈေး ကွက်တိုးချဲ့
Hit : 106
Date : 2017/10/16
Updated : 2017/10/16 下午 04:57:00

၁။ အထက်တန်း၊အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအထက်တန်းကျောင်းနှင့်ညီမျှသော
ပညာရေးအရည်အချင်းရှိသူတိုင်း စာမေးပွဲဝန်ကြီးဌာနမှပြုလုပ်ကျင်းပသော
“ သီးသန့်လုပ်ငန်းနှင့်နည်းပညာဝန်ထမ်းများ၏ အထွေထွေစာမေးပွဲခရီးသွား
ဧည့်လမ်းညွှန်နှင့်ခရီးသွားအဖွဲ့ဦးဆောင်များစာမေးပွဲ” ကိုဖြေဆို၍ရသည်။

အထက်တန်းနှင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအထက်တန်းအထက် ပညာအ
ရည်အချင်းရှိပြီး ကျောင်းပြီးလက်မှတ်ရှိထားသူတိုင်း ဝင်ဖြေခွင့်ရှိပါတယ်။(နိုင်
ငံခြားအောင်လက်မှတ်နှင့်ဝင်ဖြေလိုပါက အောင်လက်မှတ်သို့မဟုတ်သက်သေ
ခံစာရွက်များသည် မူရင်းပေးရမည်ဖြစ်ပြီး ပြည်ပရှိသံရုံး၏စိစစ်အတည်ပြုပြီး
သောစာရွက်စာတမ်းမိတ္တူနှင့်တရုတ်ဘာသာပြန်သို့မဟုတ်ပြည်တွင်းရှိနိုတရီ
စာချုပ်စာတမ်းသက်သေခံသူများအတည်ပြုထားသောတရုတ်ဘာသာပြန်
စာရွက်စာတမ်း)

    ခရီးသွားဧည့်လမ်းညွှန်၏ဝန်ဆောင်သူတွေက ထိုင်ဝမ်သို့လာရောက်
လည်ပတ်ကြသောနို်င်ငံခြားသားများဖြစ်ပြီး ဤနိုင်ငံခြားခရီးသွားများကို ထိုင်
ဝမ်၏သဘာဝရှုခင်းများနှင့် ယဉ်ကျေးမှုအခြေအနေများကိုသိရှိနားလည်အောင်
ပြောပြရမည်ဖြစ်ပြီး ခရီးသွားအဖွဲ့ဦးဆာင်သူများက နိုင်ငံခြားသို့သွားရောက်
လည်ပတ််မည့်ထိုင်ဝမ်ခရီးသွားများဖြစ်ပြီး အဖွဲ့ဝင်အားလုံးကိုစောင့်ရှောက်ရ
မည့်အပြင်ပြည်ဝင်၊ထွက်ကိစ္စအားလုံးကို တာဝန်ယူရသည်။ခရီးသွားဧည့်လမ်း
ညွှန်နှင့်ခရီးသွားအဖွဲ့ဦးဆောင်စာမေးပွဲတွင် “တရုတ်ဘာသာစကား” နှင့် “နိုင်ငံ
ခြားဘာသာစကား” ဟူ၍နှစ်မျိုးခွဲခြားထားပြန်သည်။ဆိုလိုသည်မှာ “တရုတ်စ
ကားပြောခရီးသွားဧည့်လမ်းညွှန်” ၊ “နိုင်ငံခြားဘာသာစကားပြောခရီးသွားဧည့်
လမ်းညွှန်” ၊“တရုတ်ဘာသာစကားပြောခရီးသွားအဖွဲ့ဦးဆောင်” နှင့် “နိုင်ငံခြား
ဘာသာစကားပြောခရီးသွားအဖွဲ့ဦးဆောင်” ဟူ၍လေးမျိုးခွဲ၍ရသည်။နှစ်စဉ်၏
ဒီဇင်ဘာလတွင်နာမည်စာရင်းပေးပြီး နောက်နှစ်၏မတ်ချ်လတွင် စာမေးပွဲဖြေ
ဆိုရသည်။နိုင်ငံခြားဘာသာစကားပြောခရီးသွားဧည့်လမ်းညွှန်နှင့်ခရီးသွားအဖွဲ့
ဦးဆောင်က အင်တာဗျူးတစ်ခုပို၍ဖြေရပြီး တရုတ်ဘာသာစကားပြောခရီးသွား
ဧည့်လမ်းညွှန်နှင့်ခရီးသွားအဖွဲ့ဦးဆောင်များကစာမေးပွဲတစ်ခုသာဖြေဆိုရန်
လိုသည်။


၂။ စာမေးပွဲဝန်ကြီးဌာန၏ ခရီးသွားဧည့်လမ်းညွှန်နှင့်ခရီးသွားအဖွဲ့ဦးဆောင်
များစာမေးပွဲကိုအောင်ပြီး သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန ခရီးသွားလုပ်ငန်း
ဗျူရိုမှပြုလုပ်သော လုပ်ငန်းခွင်မဝင်မီကြိုတင်လေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းများတက်
ရောက်ပြီး သင်တန်းဆင်းလက်မှတ်ရရှိပြီးလျှင် ခရီးသွားဧည့်လမ်းညွှန်ဝန်
ဆောင်မှုလိုင်စင်ကိုလျှောက်၍ရသည်။

ခရီးသွားဧည့်လမ်းညွှန်နှင့်ခရီးသွားအဖွဲ့ဦးဆောင်သူစာမေးပွဲအောင်ပြီး
အောင်လက်မှတ်ရရှိထားသူများသည် ခရီးသွားလုပ်ငန်းကိုမစတင်မီ သယ်ယူပို့
ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန ခရီးသွားလုပ်ငန်းဗျူရိုမှပြုလုပ်သော လုပ်ငန်းမဝင်ခင်
ကြိုတင်လေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းများကို တက်ပြီးစာမေးပွဲအောင်မှ ခရီးသွားဧည့်
လမ်းညွှန်ဝန်ဆောင်မှုလိုင်စင်ရရှိမည်။ခရီးသွားလုပ်ငန်းကိုုချက်ချင်းမစတင်ချင်
သူများ တစ်နှစ်ထဲတွင်ပြုလုပ်သောလေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းများကို တက်ရောက်
ရန်မလိုပါ။ခရီးသွားဧည့်လမ်းညွှန်အောင်လက်မှတ်သည် သက်တမ်းအကန့်အ
သတ်မရှိ၊ရာသက်ပန်သုံး၍ရသည်။သို့သော်လေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းပြီး၍ ခရီး
သွားဧည့်လမ်းညွှန်ဝန်ဆောင်မှုလိုင်စင်ယူပြီး သုံးနှစ်အတွင်းခရီးသွားအတွေ့အ
ကြုံမရှိသေးပါက နောက်တစ်ကြိမ်ထပ်၍ကြိုတင်လေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းကို
ထပ်မံတက်ရမည်။

    ခရီးသွားဧည့်လမ်းညွှန်နှင့်ခရီးသွားအဖွဲ့ဦးဆောင်များ၏ လုပ်ငန်းခွင်မဝင်
မီကြိုတင်လေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းများကို သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန ခရီး
သွားလုပ်ငန်းဗျူရိုမှ မကြာခဏသင်တန်းများဖွင့်ပြီး နေ့သင်တန်းနှင့်ညသင်
တန်းဟူ၍ သင်တန်းကာလအမျိုးမျိုးခွဲခြားလေ့ကျင့်ပေးသည်။ထိုင်ဝမ်သက္က
ရာဇ်၁၀၆ခုနှစ်၏ ကြိုသင်လေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းဖွင့်ချိန်ကို တရုတ်သမ္မတနို်င်ငံ
ခရီးသွားဧည့်လမ်းညွှန်များအသင်း၊တရုတ်သမ္မတနိုင်ငံ ခရီးသွားအဖွဲ့ဦးဆောင်
များအသင်း၊ချောင်ရန် သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာတက္ကသိုလ်ဝက်ဘ်ဆိုက် များတွင်
ရှာဖွေကြည့်ရှုနိုင်သည်။


၃။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းဗျူရိုမှ “လူနည်း
သုံးဘာသာစကား-ခရီးသွားဧည့်လမ်းညွှန်လိုင်စင်ရရှိရေးလေ့ကျင့်သင်တန်း”
များကို နှစ်စဉ်ဖွင့်လှစ်လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး နို်င်ငံသားသစ်များကို ခရီးသွားဧည့်
လမ်းညွှန်စာမေးပွဲအောင်မြင်နိုင်ရန် ကူညီပံ့ပိုးပေးသည်။

    ခရီးသွားဧည့်လမ်းညွှန်များသည် အထက်တန်းနှင့်ညီမျှသောပညာအရည်
အချင်းရှိရမည့်အပြင် စာမေးပွဲဝန်ကြီးဌာနမှကျင်းပသော “သီးသန့်လုပ်ငန်းနှင့်
နည်းပညာဝန်ထမ်းများ၏ အထွေထွေစာမေးပွဲခရီးသွားဧည့်လမ်းညွှန်နှင့်ခရီး
သွားအဖွဲ့ဦးဆောင်များစာမေးပွဲ”အောင်ပြီး လိုင်စင်ရရှိပြီးမှ ခရီးသွားဧည့်လမ်း
ညွှန်လုပ်၍ရသည်။သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်း
ဗျူရိုမှ နှစ်စဉ်၏စက်တင်ဘာလမှနိုဝင်ဘာလအထိ “လူနည်းသုံးဘာသာစကား
ပြောခရီးသွားဧည့်လမ်းညွှန်လိုင်စင်ရရှိရေးလေ့ကျင့်ခြင်းသင်တန်း”ကို ဖွင့်လှစ်
ပေးပြီး သင်တန်းခအားလုံးကို အစိုးရမှအကုန်ကျခံပြီး ခရီးသွားဧည့်လမ်းညွှန်
လိုင်စင်ရရှိအောင် ကူညီပံ့ပိုးပေးသည်။


၄။ လူနည်းသုံးဘာသာစကား-ခရီးသွားလုပ်ငန်းပံ့ပိုးမှုဝန်ထမ်းများသင်တန်းကို
လာရောက်တက်ရောက်ပြီး နိုင်ငံခြားဘာသာစကားပြောခရီးသွားဧည့်လမ်း
ညွှန်များကို ဘာသာပြန်ပေးခြင်းဖြင့် ကူညီပံ့ပိုးနိုင်သည်။

  နိူင်ငံသားသစ်များသည်မိခင်ဘာသာစကားပြောဆိုတတ်သောအားသာ
ချက်ရှိသည်။ခရီးသွားလုပ်ငန်းဆိုင်ရာအသိပညာများနှင့် ပြောဆိုနည်းလမ်းများ
ကိုလေ့ကျင့်ပေးခြင်းဖြင့် နိုင်ငံခြားဘာသာစကားပြောခရီးသွားဧည့်လမ်းညွှန်
များကို ဘာဘာပြန်ပေးခြင်းဖြင့်ကူညီပံ့ပိုးပေးနိုင်သည်။ဤနည်းဖြင့် မလုံ
လောက်သော အရှေ့တောင်အာရှဘာသာစကားပြောခရီးသွားဧည့်လမ်းညွှန်
၏ဟာကွက်ကို ဖြည့်ဆည်းနိုင်သည်။


၅။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းဗျူရိုမှ “ခရီး
သွားလုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ချက် e-learning ကျောင်း"ဝက်ဘ်ဆိုက်ထားရှိပြီး
များပြားတဲ့ဒစ်ဂျစ်ဒယ်သင်ကြားရေးသင်တန်းများကို လုပ်ဆောင်ပေးနေပါပြီ။

    သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းဗျူရိုမှ ခရီး
သွားလာရေးလုပ်ငန်းဝန်ထမ်းများကို မိမိ၏ဝန်ဆောင်မှုအရည်အချင်းနှင့်သက်
ဆိုင်ရာလက်တွေ့အသိပညာများကို တိုးမြှင့်ကြရန်တိုက်တွန်းအားပေးသည့်အ
ပြင် “ခရီးသွားလုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ချက် e-learning ကျောင်း "ဒစ်ဂျစ်ဒယ်သင်
ကြားရေးပလက်ဖောင်း(https://elearning.taiwan.net.tw)ကိုတည်ထောင်
ခဲ့သည်။ဤဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိဒစ်ဂျစ်ဒယ်သင်တန်းများတွင် ခရီးသွားလုပ်ငန်း၏
လက်တွေ့ဝန်ဆောင်မှု၊ဆန်းသစ်ဈေးကွက်အသုံးချနည်း၊လုပ်ငန်းခွင်မဝင်မီကြို
တင်လေ့ကျင့်ခြင်း၊အတွေ့အကြံုများမျှဝေခံစားခြင်းအစရှိသည့် အသုံးဝင်သော
အသိပညာများနှင့်နည်းပညာများပါဝင်ပြီး ခရီးသွားလုပ်ငန်းဝန်ထမ်းများ လာ
ရောက်တက်ရောက်ခြင်းဖြင့် မိမိ၏လုပ်ငန်းခွင်ကျွမ်းကျင်မှုကိုတိုးမြှင့်နိုင်သည်။


    ယခုနှစ်ပိုင်းများတွင် အစိုးရမှတောင်ပိုင်းနိုင်ငံများသို့ ခရီးသွားလုပ်ငန်းဖွံ့
ဖြိုးတိုးချဲ့ခြင်းပေါ်လစီသစ်ကို ကြိုးပမ်းလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ဥပမာ-အရှေ့
တောင်အာရှရှိနိုင်ငံများစွာကိုဗီဇာမဲ့ဝင်ခွင့် စမ်းသပ်လုပ်ဆောင်ခြင်း၊အဖွဲ့လိုက်
ခရီးသွားများကို ဗီဇာလျင်မြန်လွယ်ကူစွာပေးခြင်းအစရှိသည့်လုပ်ဆောင်နည်း
များကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ဤနည်းများဖြင့် အရှေ့တောင်အာရှရှိခရီးသွားများကို
ထိုင်ဝမ်သို့လာရောက်လည်ပတ်ကြရန် ကြိုးစားခဲ့သည်။တကယ်လဲ ထိုင်ဝမ်သို့
လာရောက်လည်ပတ်သောခရီးသွားများ သိသိသာသာတိုးများခဲ့သည်။ခရီး
သွားများလာသည့်အလျောက် ခရီးသွားဧည့်လမ်းညွှန်များမလိုလောက်တော့
ပါ။သို့ဖြစ်ပါ၍အစိုးရက မိခင်ဘာသာစကားတစ်မျိုးပိုမိုပြောတတ်သော နိုင်ငံ
သားသစ်များကို ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းသို့ဝင်ရောက်လုပ်ဆောင်ကြရန်
အားပေးသည့်အပြင် ခရီးသွားဧည့်လမ်းညွှန်လိုင်စင်ရရှိအောင်ကူညီပံ့ပိုးပေး
ခြင်းဖြင့် နိုင်ငံသားသစ်များကို လုပ်ငန်းခွင်သို့ဝင်နိုင်ရန် အခွင့်အလမ်းနောက်
တစ်ခုထပ်ဖွင့်ပေးခဲ့သည်။


ကိုးကားရာအရင်းအမြစ်
စာမေးပွဲဝန်ကြီးဌာန
http://wwwc.moex.gov.tw/main/exam/wFrmExamInformation.aspx?y=2017&menu_id=145&sub_menu_id=145

တရုတ်သမ္မတနိုင်ငံခရီးသွားဧည့်လမ်းညွှန်များအသင်း
http://train106.tourguide.org.tw/north/page06.asp
http://train-lang.tourguide.org.tw/north/page01.asp

ချောင်ရန် သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာတက္ကသိုလ်
http://web.ce.cyut.edu.tw/files/11-1008-709.php?Lang=zh-tw
http://web.ce.cyut.edu.tw/files/14-1008-11733,r145-1.php?Lang=zh-tw

သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းဗျူရို
https://elearning.taiwan.net.tw

Was this information helpful? Yes    No