:::

ប្រាក់ជំនួយចរាចរណ៍សំរាប់រកការផ្តល់ដោយក្រសួងការងារ

ស្លាក
ទីតាំងTaiwan
ប្រភពទិន្នន័យMinistry of Labor
ប្រាក់ជំនួយចរាចរណ៍សំរាប់រកការផ្តល់ដោយក្រសួងការងារ
ប្រាក់ជំនួយចរាចរណ៍សំរាប់រកការផ្តល់ដោយក្រសួងការងារ
ចុចមើល : 146
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2017/10/19
ថ្ងៃខែថ : 2017/10/20 下午 02:24:00

អ្នកមានការធានារ៉ាប់រងលើការងារ បើសិនបាត់បង់ការងារ អាចទៅអង្គការផ្តល់សេវារកការធ្វើរដ្ឋចុះបញ្ជីរកការធ្វើ ក្រោយពីការពិគ្រោះ បើសិនពេញលក្ខណៈមួយណាដូចខាងក្រោមនេះ ៖

(១) ជាគ្រួសារមានកំរិតចំណូលទាបឬចំណូលទាប-មធ្យម។
(២) ទីកន្លែងណែនាំទៅធ្វើការចាកចេញពីទីកន្លែងស្នាក់នៅប្រចាំថ្ងៃមានចម្ងាយលើសពី30គីឡូម៉ែត្រ អាចស្នើសុំទទួលប្រាក់ជំនួយចរាចរណ៍សំរាប់រកការ។ នឹងផ្តល់មនុស្សម្នាក់500យាន់ម្តង ចំពោះករណីពិសេស អាចផ្តល់ប្រាក់ក្នុងវិស័យ1250យាន់ មនុស្សម្នាក់មានចំនួន4ដងរាល់ឆ្នាំជាកំហិត។


Was this information helpful? Yes    No