:::

ក្រសួងការងារផ្តល់ប្រាក់ជំនួយជំរុញយុវជនឆ្លងកាត់តំបន់ធ្វើការ

ស្លាក
ទីតាំងTaiwan
ប្រភពទិន្នន័យMinistry of Labor
ក្រសួងការងារផ្តល់ប្រាក់ជំនួយជំរុញយុវជនឆ្លងកាត់តំបន់ធ្វើការ
ក្រសួងការងារផ្តល់ប្រាក់ជំនួយជំរុញយុវជនឆ្លងកាត់តំបន់ធ្វើការ
ចុចមើល : 110
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2017/10/20
ថ្ងៃខែថ : 2017/10/20 下午 02:24:00

ដើម្បីបន្ថយឧបសគ្គក្នុងការឆ្លងកាត់តំបន់រកការធ្វើសំរាប់យុវជន ចំពោះយុវជនដែលមានអាយុពី18ដល់29ឆ្នាំ មិនរៀននៅសាលារៀន ហើយចង់ធ្វើការលើកដំបូង ក្រោយពីពិគ្រោះជាមួយនឹងអង្គការផ្តល់សេវារកការធ្វើរដ្ឋ បើសិនការងារតាមតំបន់មិនអាចបំពេញមុខងារនិងបំណងរបស់គេ តាមបំណងគេ ណែនាំគេទៅទីកន្លែងដែលចាកចេញពីទីកន្លែងស្នាក់នៅប្រចាំថ្ងៃមានចម្ងាយលើសពី30គីឡូម៉ែត្រ នឹងផ្តល់ប្រាក់ជំនួយសំរាប់ឆ្លងកាត់តំបន់ យ៉ាងច្រើនមាន9ម៉ឺនយាន់ រួមទាំងជួលផ្ទះ សោហ៊ុយចរាចរណ៍និងផ្លាស់ទីលំនៅ។

Was this information helpful? Yes    No