:::

ការផ្តល់ប្រាក់ជំនួយសំរាប់បាត់បង់ការងារផ្តល់ដោយក្រសួងការងារ

ស្លាក
ទីតាំងTaiwan
ប្រភពទិន្នន័យMinistry of Labor
ការផ្តល់ប្រាក់ជំនួយសំរាប់បាត់បង់ការងារផ្តល់ដោយក្រសួងការងារ
ការផ្តល់ប្រាក់ជំនួយសំរាប់បាត់បង់ការងារផ្តល់ដោយក្រសួងការងារ
ចុចមើល : 124
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2017/10/18
ថ្ងៃខែថ : 2017/10/19 上午 10:01:00

មួយ. អ្នកមានការធានារ៉ាប់រងលើការងារ បើសិនពេញលក្ខណៈដូចខាងក្រោមនេះជាមួយពេលគ្នា ក៏អាចស្នើសុំការផ្តល់ប្រាក់ជំនួយសំរាប់បាត់បង់ការងារ ៖

1. ចាកចេញពីមុខតំណែងមិនមែនស្ម័គ្រចិត្តទេ។
2. មុនថ្ងៃចាកចេញពីមុខតំណែង ដកយកការធានារ៉ាប់រង ក្នុង3ឆ្នាំ ប្រាក់ធានារ៉ាប់រងប្រចាំឆ្នាំសរុបលើសពី1ឆ្នាំ។
3. មានសមត្ថភាពធ្វើកា ហើយចង់បន្តធ្វើការ។
4. ទៅអង្គការផ្តល់សេវារកការធ្វើរដ្ឋចុះបញ្ជីរកការធ្វើ ក្នុង14ថ្ងៃ នៅមិនអាចណែនាំការងារធ្វើ ឬចាត់ចែងឲ្យចូលរួមការបណ្តុះ
បណ្តាលវិជ្ជាជីវៈបាន។

ពីរ.ការផ្តល់ប្រាក់ជំនួយសំរាប់បាត់បង់ការងាររាល់ខែគឺស្មើនឹង60%នៃប្រាក់ខែត្រូវធានារ៉ាប់រងប្រចាំខែជាមធ្យម មុន6ខែ ចាប់ពីខែដែលអ្នកស្នើសុំចាកចេញពីមុខតំណែង ដកយកការធានារ៉ាប់រង គិតចាប់ពីថ្ងៃទី15 ក្រោយពីអ្នកស្នើសុំទៅអង្គការផ្តល់សេវារកការធ្វើរដ្ឋចុះបញ្ជីរកការធ្វើ។ ចូរទៅវេបសាយមន្ទីរធានារ៉ាប់រងរបស់ពលករនៃក្រសួងការងារស្វែងរកពត៌មានពាក់ព័ន្ធ(http://www.bli.gov.tw/default.aspx)។

Was this information helpful? Yes    No