:::

ប័ណ្ណាល័យច្រើនភាសាសំរាប់ប្រជាជនចំនូលថ្មីនៅក្រុងតៃចុង

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យTaichung City Government
ចុចមើល : 146
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2017/10/16
ថ្ងៃខែថ : 2018/3/20 下午 03:06:00

មន្ទីរកិច្ចការសង្គមនៃសាលាតៃចុងបានផ្ទេរសិទ្ធិឲ្យមហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រតៃវ៉ាន់កណ្តាលរៀបចំប័ណ្ណាល័យច្រើនភាសាសំរាប់ប្រជាជនចំនូលថ្មីនៅក្រុងតៃចុង ធ្វើឲ្យប្រជាជន
ចំនូលថ្មីមានឱកាសអាចអានមើលសៀវភៅជាភាសាដើម រួមមានសៀវភៅភាសាចិន អង់គ្លេស ជប៉ុន កូរ៉េ វៀតណាម ថៃ ឥណ្ឌូនេស៊ី និងខ្មែរជាដើម បានធ្វើឡើងជាទីកន្លែងផ្លាស់ប្តូរ
យោបល់ ទាក់ទងគ្នាសំរាប់ប្រជាជនចំនូលថ្មី សង្ឃឹមថា ក្លាយទៅជាគ្រួសារនៅតៃវ៉ាន់សំរាប់ប្រជាជនចំនូលថ្មី។

ប័ណ្ណាល័យច្រើនភាសាសំរាប់ប្រជាជនចំនូលថ្មី
ទូរស័ព្ទ ៖ 04-24372584

Was this information helpful? Yes    No