:::

វគ្គរៀនភាសាវៀតណាម នៅវេបសាយរៀនសូត្រឌីជីថលeតៃបី

ស្លាក
ទីតាំងTaiwan
ប្រភពទិន្នន័យTaipei City Government
វគ្គរៀនភាសាវៀតណាម នៅវេបសាយរៀនសូត្រឌីជីថលeតៃបី
វគ្គរៀនភាសាវៀតណាម នៅវេបសាយរៀនសូត្រឌីជីថលeតៃបី
ចុចមើល : 745
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2017/10/16
ថ្ងៃខែថ : 2017/10/19 上午 10:01:00

តាមរយៈវគ្គរៀនភាសាវៀតណាមជាមូលដ្ឋាន រួមទាំងបញ្ចេញសំឡេងជាមូលដ្ឋាន របៀបអានអក្សរ ពាក្យប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃ សន្ទនាក្នុងការរស់នៅ និងប្រធានបទគ្រប់យ៉ាង នាំឲ្យកូនសិស្សអាចស្តាប់និងនិយាយភាសាវៀតណាមជាមូលដ្ឋានដោយងាយស្រួល។

ចូរចុចជ្រើសរើសវគ្គរៀន មើលខ្សែភាពយន្តតាមវេបសាយ ៖

មេរៀន

កម្មវិធីមេរៀន

មេរៀនទី១

1.អក្សរនិងប្រព័ន្ធបញ្ចេញសំឡេងជាមូលដ្ឋាននៃភាសាវៀតណាម 2.របៀបអានអក្សរច្រើនតួនៃប្រព័ន្ធអានភាសាវៀតណាម 3.របៀបអានអក្សរចុងក្រោយនៃប្រព័ន្ធអានភាសាវៀតណាម

មេរៀនទី២

1.សួស្តីនិងសួរសុខទុក្ខ 2.លេខនិងពេលវេលា 3.ប្រជាជនមកពីប្រទេសណា

មេរៀនទី៣

1.សាលារៀន 2.សុជីវធម៌ 3.គ្រួសារខ្ញុំ

មេរៀនទី៤

1.សំដែងអារម្មណ៍ 2.ទៅទិញទំនិញ 3.នៅភោជនីយដ្ឋាន

មេរៀនទី៥

1.ការផ្លាស់ប្តូរនៃរដូវទាំងបួន 2.គមនាគមន៍ 3.ទេសចរណ៍

មេរៀនទី៦

1.នៅមន្ទីរពេទ្យ 2.មើលទូរទស្សន៦ 3.នៅការិយាល័យ

Was this information helpful? Yes    No