:::

ស្ថានីយវិទ្យុអប់រំនឹងផ្សព្វផ្សាយខ្សែភាពយន្តមួយចំនួនអំពីរបៀបធ្វើម្ហូប សូមស្វាគមន៍ច!

ស្លាក
ទីតាំងTaiwan
ប្រភពទិន្នន័យNational Education Radio
ចុចមើល : 191
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2017/10/16
ថ្ងៃខែថ : 2017/10/16 下午 04:25:00

ស្ថានីយវិទ្យុអប់រំនឹងផ្សព្វផ្សាយខ្សែភាពយន្តមួយចំនួនអំពីរបៀបធ្វើម្ហូប រួមមានបួនខ្សែ(សាឡាត់ទឹកជ្រលក់សម្ងាត់របស់អាននី ប្រជុំបន្លែរបស់ចាដូចាដូ ម្ហូបអាហារធ្វើឲ្យចុះទម្ងន់របស់ស្រីស្អាតសៀងហៃ ជៀវជីមាសពិសេសខេត្តសានស៊ី) នឹងបង្រៀនលោកអ្នកធ្វើម្ហូបអាហារបរទេសល្អជាងគេមួយមុខដោយរបៀបងាយស្រួល។

Was this information helpful? Yes    No